Liên kết website

02/12/2016 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Tiền Giang: Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày 28/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016. Theo đánh giá chung, sau gần 01 năm triển khai Kế hoạch, về cơ bản tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định góp phần không nhỏ tới việc cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong năm qua. Cụ thể, tỉnh đã triển khai đầu tư Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và cung cấp các thiết bị bảo mật cho các sở, ngành, UBND cấp huyện kết nối mạng diện rộng; triển khai đầu tư hạ tầng và kết nối mạng máy tính cục bộ cho 100% đơn vị cấp huyện; triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cho 100%  các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; đầu tư, nâng cấp và đưa vào hoạt động cho 100% hệ thống mạng LAN tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã trang bị cơ bản đầy đủ các thiết bị mạng, thiết bị bảo mật và hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh, dự kiến Trung tâm tích hợp dữ liệu đầu tư nâng cấp và mở rộng trong giai đoạn 2017-2018. Mặt khác, trong năm 2016, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp 393 chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đẩy mạnh gửi nhận văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ trong hoạt động giữa các cơ quan nhà nước.

Đối với ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2016, tổng số dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử và cổng thành phần là 1.650 dịch vụ công; trong đó các dịch vụ công trực tuyến đều đạt mức độ 2 trở lên; 631 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp luôn được quan tâm và chú trọng phát triển. Do đó, dự án đã nhanh chóng được triển khai cho 33 đơn vị và đưa vào sử dụng chính thức tại một số đơn vị. Tính đến tháng 10/2016 có hơn 57.498 hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý ước đạt 80%.

Đối với tình hình thực hiện các dự án, hiện tại tỉnh đang triển khai thực hiện 5/7 dự án thuộc Nhóm dự án cơ sở hạ tầng thông tin, đạt 71,4% so với kế hoạch năm 2016; đã triển khai lập dự án cho 7/11 dự án thuộc Nhóm dự án ứng dụng công nghệ thông tin; 1/1 dự án đang triển khai thực hiện;2/3 dự án thuộc nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Song song với những kết quả đã đạt được, việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều hạn chế. Một số cán bộ lãnh đạo chưa thật sự quan tâm, giám sát chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho nên đa số các thủ tục mặc dù đã đưa lên mức độ 3, mức độ 4 nhưng chưa thu hút được người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Mặt khác, các trang thiết bị công nghệ thông tin ở cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế.

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và hạn chế những khó khăn còn tồn tại, tỉnh đã đề ra Kế hoạch cho năm 2017. Theo đó, ngoài việc phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa phục vụ cho người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa – Một cửa liên thông” giai đoạn 2 cho tất cả các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã còn lại trên địa bàn tỉnh, giúp xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang và nâng cao chỉ số cạnh tranh lĩnh vực CNTT của tỉnh trong thời gian mới. Tỉnh còn chú trọng triển khai, nâng cấp, mở rộng Cổng thông tin điện tử tỉnh, đảo bảo hoạt động hiệu quả, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến  phù hợp với lộ trình chung của các cả nước; Tăng cường các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thuộc nhóm dịch vụ công ưu tiên được triển khai tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Tổ chức tuyên truyền, quảng bá để mọi người dân biết và sử dụng dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng. 

 

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  644 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT