Liên kết website

01/12/2016 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Lạng Sơn: Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Ngày 04/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017. Theo đó, trong năm tới, nhằm đảm bảo 90% các thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Tăng cường ứng dụng thư điện tử công vụ trong công việc, đưa tỉ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 75%; Đảm bảo 80% văn bản điện tử được gửi nhận trên hệ thống Văn phòng điện tử và Văn phòng điện tử liên thông giữa các đơn vị; 100% đơn vị sử dụng dịch vụ chữ ký số, chứng thực chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử; Nâng tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức của tỉnh đạt trên 90% trong đó 100% máy tính được kết nối mạng LAN, Internet (không tính đến máy tính dùng soạn thảo, lưu trữ văn bản mật); Giảm dần việc sử dụng văn bản giấy trong công việc, sử dụng hình thức khai thác thông tin trên mạng để phục vụ cho công việc; Đảm bảo duy trì ổn định và hoạt động có hiệu quả Cổng thông tin điện tử - tỉnh chú trọng đầu tư nâng cấp mạng truyền số liệu chuyên dùng từ UBND tỉnh kết nối đến các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; nâng cấp hệ thống Văn phòng điện tử và Văn phòng điện tử liên thông trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cấp và phát triển trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung cấp các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước. Đồng thời, triển khai phần mềm Chính quyền điện tử (egov) đến các xã, phường, thị trấn bảo đảm kết nối liên thông 4 cấp; Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ; Trang bị chữ ký số cho Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành  phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước; Duy trì, nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; Tăng cường sử dụng thư điện tử, hệ thống Văn phòng điện tử và Văn phòng điện tử liên thông giữa các đơn vị phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu điện tử phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. 

Đối với, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỉnh đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ hành chính công mức độ 2 trong năm 2017. Bên cạnh việc duy trì có hiệu quả 14 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 hiện có trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hành chính công; tỉnh còn cung cấp các dịch vụ hành chính công được ưu tiên theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, được trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý kết quả và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa do các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và các đơn vị tư pháp, hộ tịch; Xây dựng thí điểm trung tâm hành chính công. Để hoàn thành những mục tiêu trên, tỉnh đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo duy trì ổn định, tăng cường hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử thành viên; Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4; Một cửa điện tử liên thông; Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa; mở rộng ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính đối với công tác quản lý hộ tịch tại một số đơnvị tư pháp; các dự án cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ…

Công tác xây dựng, hoàn thiện các Hệ thống thông tin, CQDL chuyên ngành; Hệ thống thông tin, CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển CPĐT là một mục tiêu trọng điểm của Kế hoạch. Cụ thể, tỉnh triển khai xây dựng CSDL dùng chung về dân cư, đất đai, văn bản điện tử đảm bảo khai thác, chia sẻ dữ liệu của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng tiến tới phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng, cung cấp các phần mềm phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, ưu tiên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, dân cư, đất đai- xây dựng, doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo chuyên trách về CNTT cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có khả năng quản lý, triển khai ứng dụng CNTT được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu trong năm tới, tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về công tác quản trị mạng; quản trị Cổng/Trang thông tin điện tử; quản trị hệ thống Văn phòng điện tử; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…cho cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách, đảm bảo chế độ ưu đãi đối với đội ngũ chuyên trách về CNTT. 

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  541 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT