Liên kết website

29/11/2016 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Tiền Giang: Giới thiệu Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh

Ngày 31/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND. Quy chế này được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được cấp quyền sử dụng hộp thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh. Định dạng tên tài khoản hộp thư điện tử công vụ cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể: Đối với hộp thư điện tử công vụ cơ quan, đơn vị sẽ sử dụng tên viết tắt bằng tiếng Việt viết liền, chữ thường và không dấu theo dạng: <tên viết tắt của cơ quan, đơn vị>@tiengiang.gov.vn; Đối với hộp thư điện tử công vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ sử dụng tên của các huyện, thị xã, thành phố bằng tiếng Việt viết liền, chữ thường và không dấu theo dạng: <tên huyện/thị xã/thành phố>@tiengiang.gov.vn. Riêng hộp thư điện tử công vụ của thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công có địa chỉ: txcailay@tiengiang.gov.vn; txgocong@tiengiang.gov.vn; Đối với hộp thư điện tử của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn sẽ sử dụng tên của phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ngành tỉnh và tên huyện, thị xã, thành phố được viết tắt bằng tiếng Việt viết liền, chữ thường, không dấu theo dạng: <tên Sở ngành hoặc tên huyện>.<tên phòng, ban/tên đơn vị trực thuộc>@tiengiang.gov.vn. Tên tài khoản truy cập hệ thống thư điện tử công vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có dạng: stttt.ttcntttt@tiengiang.gov.vn.

Đối với định dạng tên tài khoản hộp thư điện tử công vụ cá nhân được quy định: Tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được đặt tên theo nguyên tắc: họ và tên đầy đủ của cán bộ, công chức, viên chức bằng tiếng Việt viết liền, chữ thường và không dấu theo dạng <họ và tên đầy đủ>@tiengiang.gov.vn; Đối với hộp thư điện tử cá nhân bị trùng lặp thì ưu tiên đặt tên tài khoản cho các trường hợp này lần lượt như sau: <họ+chữ lót+tên>@tiengiang.gov.vn; <viết tắt họ + viết tắt chữ lót + tên>@tiengiang.gov.vn; <họ + chữ lót + tên + 2 số cuối của năm sinh>@tiengiang.gov.vn.

Các loại văn bản điện tử, thông tin trao đổi qua hệ thống thông thư điện tử công vụ tỉnh được quy định là các loại văn bản điện tử (trừ các văn bản, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước), thông tin trao đổi nhằm mục đích phục vụ xử lý công việc của cơ quan, đơn vị và cá nhân; các văn bản điện tử gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy; các thông tin, dữ liệu trao đổi qua hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

Trong trường hợp các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân khi cần cấp mới, thay đổi hay cấp lại thông tin tài khoản hoặc hủy bỏ tài khoản hộp thư điện tử công vụ gửi yêu cầu đến Sở Thông tin và Truyền thông. Căn cứ vào yêu cầu này, Sở TT&TT sẽ có văn bản phúc đáp cho đơn vị đề nghị. Kể từ lúc cấp phát hoặc lần truy cập cuối cùng, nếu sau 6 tháng các tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh không sử dụng thì Sở TT&TT sẽ thông báo tạm khóa tài khoản thư điện tử công vụ, sau 12 tháng sẽ thông báo xóa tài khoản thư điện tử khỏi hệ thống.

Để đảm bảo sự an toàn thư điện tử, mật khẩu sử dụng hộp thư điện tử công vụ phải dài 8 ký tự trở lên bao gồm ký tự in hoa, ký tự in thường, và ít nhất có một ký tự chữ số, ký tự đặc biệt (!,@,#,%,&,*); không sử dụng cùng một mật khẩu cho các tài khoản khác nhau của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh như phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh. Đồng thời, các hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm khi sử dụng hộp thư điện tử công vụ: (1) Truy cập vào hộp thư của người khác và để người khác tự ý sử dụng hộp thư điện tử của mình, cung cấp mật khẩu hoặc để lộ mật khẩu cho người khác; (2) Gửi các văn bản, thông tin mật; các thư điện tử không đúng mục đích công vụ của cơ quan, đơn vị; (3) Cố ý lan truyền, phát tán virus trên mạng, phát tán thư rác, sử dụng các phần mềm bất hợp pháp để truy xuất, phá hoại hệ thống; (4) Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, nội dung không phù hợp với văn hóa Việt Nam, nội dung có ý xuyên tạc, chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (5) Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, thông tin riêng hộp thư điện tử công vụ các cơ quan, đơn vị hoặc phổ biến cho người khác sử dụng trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; (6) Các hành vi khác theo Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng, dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  687 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT