Liên kết website

17/10/2016 00:00
Thông tin tổng hợp

Xây dựng và phát triển Bộ Công Thương điện tử trong giai đoạn mới

Đó là một trong những mục tiêu cốt lõi của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm tới, Bộ Công Thương phấn đấu xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thống nhất, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin toàn ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo yêu cầu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. Tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương. Đảm bảo ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gắn chặt với nghiệp vụ, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Cụ thể, đến năm 2020, Bộ đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT thống nhất tạo nền tảng xây dựng và phát triển Bộ Công Thương điện tử trên cơ sở đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0 (ban hành theo văn bản số 1178/TT-BTTTT ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông); Thiết kế tổng thể và xây dựng mạng máy tính của Bộ Công Thương (MOIT) thống nhất, triển khai mạng diện rộng kết nối đến các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương. Mặt khác, tăng cường công tác an toàn an ninh mạng thống nhất và triển khai phương án thuê dịch vụ CNTT đối với một số hạ tầng thiết yếu như Thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử nội bộ, dịch vụ quản lý định danh, hội nghị truyền hình…theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả. Đồng thời thiết lập môi trường tác nghiệp điện tử thống nhất trong toàn Bộ Công Thương thông qua xây dựng Cổng thông tin điện tử nội bộ làm đầu mối tích hợp tất cả các ứng dụng nội bộ, hệ thống thư điện tử, hệ thống tác nghiệp nội bộ.

Bên cạnh đó, Bộ đẩy mạnh xây dựng, phát triển và hoàn thiện các ứng dụng CNTT hỗ trợ nghiệp vụ, phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đảm bảo các ứng dụng CNTT gắn chặt với quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ cán bộ công chức ra quyết định phù hợp với mục tiêu chiến lược của Bộ Công Thương; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đảm bảo toàn bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập nhật thường xuyên. Từng bước tích hợp và quản lý tập trung các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ.

Đặc biệt, trong giai đoạn mới, Bộ chú trọng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, phấn đầu hết năm 2016, Bộ Công Thương có 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 3. Đối với một số dịch vụ công phổ biến liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4. Hàng năm ban hành các danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 sẽ triển khai trong năm; Đảm bảo Cổng thông tin điện tử của Bộ là cầu nối thông tin giữa Bộ Công Thương và doanh nghiệp, phản ánh nhanh chóng, kịp thời các đường lối chính sách tới doanh nghiệp.

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  2,605 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT