Liên kết website

10/10/2016 00:00
Thông tin tổng hợp

Kom Tum: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 22/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tum đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Theo đó có 02 mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn mới được tỉnh đề ra. Thứ nhất, tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng, ổn định, an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; giảm thời gian, chi phí cũng như nâng cao tính minh bạch trong hoạt động các cơ quan Nhà nước của tỉnh. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh và quốc gia; xây dựng và triển khai thực hiện Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh hoàn thiện mạng nội bộ tại các cơ quan nhà nước, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống, trong các cơ quan Nhà nước. Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng CNTT, kết nối đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn. Trang bị máy tính cho cán bộ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử, 70% các thông tin trao đổi, việc gửi nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên môi trường mạng thông qua việc ứng dụng chữ ký số để bảo mật thông tin và các hoạt động tác nghiệp; 100% các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên có cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin.

Thứ hai, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng tại các cơ quan nhà nước của tỉnh đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đến hết năm 2020, tỉnh triển khai đạt ít nhất 40% các dịch vụ hành chính công cơ bản trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. 100% các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố ứng dụng phần mềm một cửa liên thông nhằm đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, số lần trong một năm người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tăng cường triển khai các hoạt động nhằm đạt mục tiêu về Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  3,034 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT