Liên kết website

22/11/2012 00:00
Nghiên cứu - Đánh giá

Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai xây dựng và cấp chứng minh nhân dân điện tử tại Việt Nam (tiếp theo)

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 18pt; text-align: justify;">Vấn đề ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; sử dụng chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử, thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử trong một quốc gia li&ecirc;n quan chặt chẽ đến cả vấn đề ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; c&ocirc;ng nghệ. Qua một tổng hợp từ một số kinh nghiệm tr&ecirc;n thế giới, ch&uacute;ng t&ocirc;i đề cập đến một số c&aacute;c vấn đề cần quan t&acirc;m khi triển khai chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử sau l&agrave;m cơ sở cho việc nghi&ecirc;n cứu triển khai chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử tr&ecirc;n thực tế tại Việt Nam.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Nội dung th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử:&nbsp;</span></i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử c&oacute; chứa chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử, như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử l&agrave; một tập hợp c&aacute;c th&ocirc;ng tin định danh c&aacute; nh&acirc;n để chỉ ta một c&aacute; nh&acirc;n tham sử dụng chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử để tham gia c&aacute;c giao dịch điện tử. Th&ocirc;ng thường chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử bao gồm c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Th&ocirc;ng tin cơ bản về c&aacute; nh&acirc;n như: họ t&ecirc;n, năm sinh, qu&ecirc; qu&aacute;n, địa chỉ thường tr&uacute;, ảnh<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Th&ocirc;ng tin về m&atilde; c&ocirc;ng d&acirc;n &ndash; một d&atilde;y k&yacute; tự duy nhất định danh c&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Th&ocirc;ng tin về sinh trắc học: v&acirc;n tay, đồng tử mắt v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin nhận dạng c&aacute; nh&acirc;n<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Th&ocirc;ng tin về chữ k&yacute; điện tử (PKI) để phục vụ c&aacute;c mục đ&iacute;ch k&yacute; v&agrave;o văn bản điện tử trong c&aacute;c giao dịch điện tử<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Th&ocirc;ng tin về đơn vị cấp thẻ v&agrave; x&aacute;c thực thẻ.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Ngo&agrave;i c&aacute;c th&ocirc;ng tin về chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử phục vụ cho việc giao dịch điện tử, thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử c&ograve;n c&oacute; chức năng như một chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n truyền thống. Do đ&oacute;, thẻ c&ograve;n mang c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n được in tr&ecirc;n thẻ phục vụ nhận biết bởi con người.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Y&ecirc;u cầu của hệ thống định danh điện tử<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Hỗ trợ định danh chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử an to&agrave;n v&agrave; tin cậy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Hỗ trợ một số phương thức đọc v&agrave; sử dụng định danh chủ thẻ th&ocirc;ng dụng như đọc v&agrave; x&aacute;c thực thẻ.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Hỗ trợ c&aacute;c dịch vụ tin cậy cho ph&eacute;p định danh điện tử, m&atilde; ho&aacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin truyền qua mạng.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Hỗ trợ c&aacute;c h&igrave;nh thức bảo mật nhiều lớp v&agrave; kh&aacute;c nhau bao gồm cả qua m&atilde; PIN, kiểm tra sinh trắc học.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Việc thi h&agrave;nh c&aacute;c chức năng định danh điện tử v&agrave; x&aacute;c thực điện tử sẽ thuận tiện v&agrave; nhanh ch&oacute;ng<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Đối với mục đ&iacute;ch bảo mật, hệ thống cần hỗ trợ c&aacute;c phương ph&aacute;p x&aacute;c thực như một hoặc nhiều m&atilde; PIN, một hoặc nhiều th&ocirc;ng tin sinh trắc học, chữ k&yacute; x&aacute;c thực<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">C&aacute;c thủ tục ph&aacute;p l&yacute; khi ban h&agrave;nh:&nbsp;<o:p></o:p></span></i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Khi triển khai chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử cần phải chuẩn bị sẵn s&agrave;ng nền tảng ph&aacute;p l&yacute; cho việc sử dụng chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử, để khai th&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t huy thuận lợi th&igrave; nền tảng ph&aacute;p l&yacute; phải ở mức ph&ugrave; hợp. Một số vấn đề ph&aacute;p l&yacute; cần phải quan t&acirc;m như:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Thủ tục khi ph&aacute;t h&agrave;nh chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử, thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Nội dung của chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử, thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử v&agrave; c&aacute;ch thức kiểm tra ch&uacute;ng.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Bảo vệ dữ liệu tr&ecirc;n thẻ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;p l&yacute; của chủ thẻ v&agrave; đơn vị chấp nhận thẻ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Thu hồi thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">C&aacute;c y&ecirc;u cầu đối với việc ban h&agrave;nh thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử tr&ecirc;n cơ sở định danh giống như y&ecirc;u cầu đối với ph&aacute;t h&agrave;nh chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n truyền thống hay hộ chiếu. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa việc xin cấp thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử sẽ kh&ocirc;ng thể dễ d&agrave;ng v&agrave; đơn giản hơn việc xin cấp c&aacute;c giấy tờ x&aacute;c thực định danh kh&aacute;c.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Bảo vệ dữ liệu tr&ecirc;n thẻ:&nbsp;<o:p></o:p></span></i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Người sử dụng thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử phải c&oacute; to&agrave;n quyền kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng tin đối với đối tượng thứ 3 (ngo&agrave;i c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; cơ quan ph&aacute;t h&agrave;nh). Điều n&agrave;y c&oacute; thể &aacute;p dụng tr&ecirc;n cơ sở ph&aacute;p l&yacute; chung hoặc từng trường hợp. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa rằng dữ liệu của c&ocirc;ng d&acirc;n được lưu tr&ecirc;n thẻ kh&ocirc;ng được sử dụng mục đ&iacute;ch kh&aacute;c ngo&agrave;i việc định danh của c&ocirc;ng d&acirc;n trong c&aacute;c giao dịch do ch&iacute;nh c&ocirc;ng d&acirc;n đ&oacute; chủ động thực hiện. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;p l&yacute; của thẻ:&nbsp;<o:p></o:p></span></i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;p l&yacute; đặt ra của chủ thẻ cần xem x&eacute;t v&agrave; quy định cụ thể. V&iacute; dụ như ai chịu tr&aacute;ch nhiệm cho việc sai lệch c&aacute;c th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n thẻ.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Thu hồi thẻ:&nbsp;<o:p></o:p></span></i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">T&aacute;c động của việc gian lận định danh sử dụng chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử sẽ nguy hại hơn nhiều so với định danh tr&ecirc;n cơ sở chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n được l&agrave;m bằng giấy. Khi sử dụng chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n bằng giấy thường thường y&ecirc;u cầu sự c&oacute; mặt của chủ thẻ, điều n&agrave;y sẽ giảm bớt sự sử dụng định danh ảo. Tr&aacute;i ngược với điều n&agrave;y, khi gian lận định danh sử dụng chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử c&oacute; thể sảy ra tr&ecirc;n Internet v&agrave; ở nhiều quốc gia v&agrave; kh&ocirc;ng giới hạn về số giao dịch v&agrave; kh&ocirc;ng gian địa l&yacute; trong một khoảng thời gian ngắn. Một hệ thống thu hồi thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử sẽ c&oacute; hiệu quả cho ph&eacute;p tăng t&iacute;nh bảo mật cho c&aacute;c chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử. Thu hồi thẻ bao gồm c&aacute;c quy định cho việc tạm thời ngừng sử dụng trong giao dịch điện tử hoặc huỷ quyền sử dụng. Đồng thời sự thu hồi n&ecirc;n thực hiện gần như ngay lập tức bởi người sử dụng. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Khả năng tương t&aacute;c của thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử:&nbsp;<o:p></o:p></span></i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Khả năng tương t&aacute;c của thẻ thể hiện ở hai kh&iacute;a cạnh. Kh&iacute;a cạnh phối hợp giữa cơ quan nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị d&acirc;n sự kh&aacute;c trong việc sử dụng th&ocirc;ng tin trong thẻ để định danh c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; việc c&ocirc;ng d&acirc;n được ph&eacute;p sử dụng hợp ph&aacute;p thẻ của người kh&aacute;c trong c&aacute;c giao dịch cũng cần được xem x&eacute;t cụ thể. Sự phối hợp giữa cơ quan nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị d&acirc;n sự kh&aacute;c nhằm mục đ&iacute;ch mở rộng phạm vi sử dụng của thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử ngo&agrave;i c&aacute;c giao dịch h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng để tạo thuận lợi cho người d&acirc;n. Vấn đề sử dụng thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử kh&ocirc;ng l&agrave;m cản trở sự sử dụng hợp ph&aacute;p của c&ocirc;ng d&acirc;n cũng cần xem x&eacute;t. V&iacute; dụ như người trong gia đ&igrave;nh c&oacute; thể thay mặt để tham gia c&aacute;c giao dịch ch&iacute;nh đ&aacute;ng như bầu cử.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Ti&ecirc;u chuẩn ho&aacute;:&nbsp;<o:p></o:p></span></i><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử theo ti&ecirc;u chuẩn cũng hết sức quan trọng đảm bảo cho việc ứng dụng rộng r&atilde;i của thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử v&agrave; khả năng sử dụng trong thực tế. Một số chuẩn của thẻ chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n điện tử đ&atilde; được ban h&agrave;nh tr&ecirc;n thế giới cần xem x&eacute;t &aacute;p dụng như chuẩn ISO/IEC 10536 (quy định đọc thẻ qua tiếp x&uacute;c gần khoảng c&aacute;ch khoảng 2mm, hoặc sử dụng khe cắm hoặc tiếp x&uacute;c bề mặt), ISO/IEC 14443 (quy định thẻ tiếp x&uacute;c gần khoảng c&aacute;ch khoảng 10cm hoặc chủ động quẹt thẻ) v&agrave; ISO/IEC 15693 (tiếp x&uacute;c l&acirc;n cận khoảng 50cm, đọc rảnh tay). Một số nước quy định hộ chiếu điện tử bắt buộc sử dụng ISO/IEC 14443 kiểu A v&agrave; kiểu B.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-GB">Yếu tố sinh trắc học trong thẻ cũng được chuẩn ho&aacute; trong một số ti&ecirc;u chuẩn: ISO/IEC 19784-1 quy định kỹ thuật về BioAPI , ISO/IEC 19785-1, ISO/IEC 19794-2 &nbsp;quy định về định dạng trao đổi th&ocirc;ng tin sinh trắc học.<o:p></o:p></span></p>

TS. Hồ Sỹ Lợi, ThS. Nguyễn Trọng Khánh, Cục Ứng dụng CNTT

Lượt xem:  29,581 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
Xem theo ngày :
SỰ KIỆN NỔI BẬT