Tìm hiểu khung pháp lý của Chính phủ điện tử Hàn Quốc trong thời đại mới của dữ liệu 

Một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được xem xét khi thiết lập khuôn khổ pháp lý tại một thời điểm nhất định là hiểu đúng các đặc điểm và thuộc tính của Luật Chính phủ điện tử và xây dựng một văn bản mới phù hợp với vai trò của cấu trúc này...

Tìm hiểu khung pháp lý của Chính phủ điện tử Hàn Quốc trong thời đại mới của dữ liệu

Một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được xem xét khi thiết lập khuôn khổ pháp lý tại một thời điểm nhất định là hiểu đúng các đặc điểm và thuộc tính của Luật Chính phủ điện tử và xây dựng một văn bản mới phù hợp với vai trò của cấu trúc này. Luật Chính phủ điện tử của Hàn Quốc (phiên bản được sửa đổi số 11461) ngày 01/07/2012 bao gồm 7 Chương, 78 Điều và Phụ lục, quy định các điều khoản chung về mục đích, định nghĩa về nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và công chức, nguyên tắc của Chính phủ điện tử, lập kế hoạch tổng thể cho Chính phủ điện tử; phương thức của một kế hoạch tổng thể dành cho Chính phủ điện tử; các điều khoản quy định chức năng của các dịch vụ Chính phủ điện tử; quản lý hành Chính phủ điện tử; chia sẻ thông tin hành chính; củng cố cơ sở vận hành Chính phủ điện tử; chính sách nhằm nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử; phân tích và đánh giá hiệu suất/kiểm tra kết quả.

Bài viết này sẽ nhìn vào khuôn khổ pháp lý của Luật Chính phủ điện tử của Hàn Quốc, trung tâm của cơ chế gắn kết Chính phủ và khu vực công với nhau và tiếp tục thúc đẩy công việc tiếp diễn đến ngày hôm nay như đã quy định tại Điều 21 của Luật Chính phủ điện tử với sự tham gia và sử dụng của khu vực tư nhân trong dịch vụ Chính phủ điện tử: Người đứng đầu cơ quan hành chính, vv có thể phát triển và cung cấp một dịch vụ mới, kết hợp với một dịch vụ cung cấp bởi một cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, vv bằng cách ký kết một thỏa thuận hợp tác, vv, để tạo điều kiện việc sử dụng các dịch vụ chính phủ điện tử; Người đứng đầu cơ quan hành chính, vv có thể cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, vv để phát triển và cung cấp các dịch vụ mới sử dụng công nghệ cụ thể hoặc các thông tin hành chính cung cấp dịch vụ chính phủ điện tử; Các vấn đề cần thiết liên quan đến thỏa thuận phối hợp theo khoản (1) và các tiêu chuẩn, quy trình, vv cho hỗ trợ theo khoản (2) sẽ được quy định tại quy chế Quốc hội, quy chế Tòa án tối cao, quy định Tòa án Hiến pháp, quy định bầu cử Ủy ban Quốc gia hoặc theo Sắc lệnh của Tổng thống. Để thấy rằng, Chính phủ Hàn Quốc rất coi trọng yếu tố kết hợp tất cả các khu vực công trong cách Chính phủ điện tử đã được thực hiện trong xu thế chuyển đổi mô hình. Về khía cạnh này, việc xem xét và đánh giá những thay đổi trong việc thay thế khung pháp lý cũ được điều chỉnh cho phù hợp việc triển khai Chính phủ điện tử hiện nay nhằm mục đích làm sáng tỏ khung pháp lý sẽ hình thành Chính phủ điện tử trong tương lai dựa trên xây dựng khối dữ liệu cơ bản của xã hội.

Cơ sở hạ tầng và công nghệ của thời đại dữ liệu

Dữ liệu lớn là điểm xuất phát cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được, gần đây công nghệ này đã thay đổi hoàn toàn cách dữ liệu được đồng bộ hóa đặc biệt khi so sánh với quá khứ, khắc phục những hạn chế kỹ thuật khiến cho nó không thể quản lý tư tưởng và kiến thức bên ngoài của các phương tiện truyền thông mà từ đó họ có nguồn gốc hoặc được lưu trữ trên. Những năm trước đây, hệ thống máy tính xử lý số lượng lớn dữ liệu đã bị giới hạn bởi nhiều yếu tố khác nhau như khả năng tính toán và định dạng giới hạn để xử lý và quản lý dữ liệu. Nhưng với sự ra đời cách mạng công nghệ cả về phần cứng và phần mềm, những hạn chế này đã trở thành một điều của quá khứ, mang lại sự đổi mới của thời đại dữ liệu. Trên thực tế, cùng với dữ liệu lớn, điện toán đám mây và công nghệ IoT đã trở thành những chất xúc tác cách mạng công nghệ cho sự thay đổi mô hình định dạng từ quan điểm quản lý phương tiện truyền thông. Trong thời đại của dữ liệu, dữ liệu là đơn vị nhỏ nhất của tư tưởng hoặc kiến thức về lý thuyết truyền thông. Ý nghĩa lớn đặt vào thời đại dữ liệu đến từ thực tế là tư duy và kiến thức đã trở thành các đối tượng quản lý trực tiếp, vượt qua giới hạn của hệ thống quản lý trước đây. Sự thay đổi này chỉ có thể mang lại một sự thay đổi trong mô hình hoá thông tin và Chính phủ điện tử đã tập trung vào việc quản lý con người với các phương tiện truyền thông như hệ thống thông tin hoặc mạng lưới, có nghĩa là dữ liệu đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Quan hệ pháp lý giữa Dữ liệu và Truyền thông

Trọng tâm của luật pháp Hàn Quốc là dữ liệu hoặc truyền thông, trên thực tế không khó để nhận ra rằng mặc dù dữ liệu được coi là quan trọng và có tầm quan trọng biểu tượng nhất định, nhưng nhiều luật về thông tin hoá có xu hướng điều chỉnh và tập trung vào quản lý phương tiện truyền thông. Ví dụ, Luật Bảo vệ thông tin và truyền thông Cơ sở hạ tầng và Luật về Tăng cường sử dụng và Bảo vệ thông tin và truyền thông, vv đều nêu rõ nguyên tắc “bảo vệ thông tin” là lý tưởng mà họ phấn đấu nhưng trong thực tế, cả hai Luật tập trung chủ yếu vào việc bảo vệ các phương tiện thông tin và truyền thông như cơ sở hạ tầng, mạng thông tin liên lạc và hệ thống thông tin. Trong trường hợp đó, mặc dù dữ liệu là khá quan trọng, nhưng khó xác định được những Luật đó tập trung vào quản lý phương tiện truyền thông vì không có lựa chọn nào khác để quy định pháp luật bảo vệ dữ liệu hoặc phương tiện truyền thông và quản lý truyền thông là quan trọng đủ để đảm bảo sự chú ý đó. Tuy nhiên, cho đến nay như là lý thuyết truyền thông có liên quan, có một sự khác biệt rõ ràng giữa hai quan điểm trên. Dữ liệu trong xã hội hiện đại là những giá trị cốt lõi trong thời đại của dữ liệu, cũng đúng là việc quản lý những giá trị này thực tế không thể tách biệt với quản lý của phương tiện truyền thông.

Đặc điểm của Luật Chính phủ điện tử của Hàn Quốc và các vấn đề trong môi trường số liệu

Thông tin và Luật Chính phủ điện tử

Cho đến nay, việc thông tin hóa để thay đổi phương tiện in ấn truyền thông hoặc giấy để truyền thông tin và do đó có nhiều liên quan đến các mục tiêu trước đó của Chính phủ điện tử nhằm cải thiện hiệu quả của Chính phủ bằng cách sử dụng công nghệ. Khi xã hội và công nghệ thích ứng với dữ liệu làm giá trị cốt lõi cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hiệu quả của Luật Chính phủ điện tử về cách sửa đổi đặc điểm để trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được xử lý. Hiện tại, ở Hàn Quốc, Hệ thống On-Nara BPS (là hệ thống xử lý, ghi chép, quản lý trực tuyến nghiệp vụ hành chính của Chính phủ) cho các cơ quan trung ương và hệ thống Se-OLL cho chính quyền địa phương là phương tiện đại diện cho hiệu quả của quá trình làm việc của nội bộ Chính phủ và cùng với các điều chỉnh hệ thống Luật.

Quản lý Tài nguyên thông tin và Luật Chính phủ điện tử

Quản lý Tài nguyên thông tin (IRM) là một phần của Chính phủ điện tử và hoàn toàn cần thiết cho việc thực hiện Chính phủ điện tử. Khái niệm IRM thực ra là về quản lý các phương tiện truyền thông do Chính phủ Hoa Kỳ quy định vì không có cách nào để trực tiếp quản lý dữ liệu như trong Luật Giảm thiểu giấy tờ của Hoa Kỳ. Nếu dữ liệu chỉ có thể được xử lý theo cách đó, quản lý tài nguyên thông tin về quản lý con người có thay đổi hay không và nếu có, ảnh hưởng những gì trong thời đại dữ liệu? Vấn đề công nghệ điện toán đám mây trong khu vực công dường như giải quyết cho vấn đề này là tốt nhất trong thời gian gần đây. Khi Chính phủ điện toán đám mây giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp trong thực tế và mâu thuẫn bắt đầu với việc quản lý nguồn thông tin về công nghệ mới sáng tạo, đặc điểm của Chính phủ điện tử và các luật, quy định riêng sẽ chiếm ưu thế trong lĩnh vực pháp lý cho việc thông tin hóa.

Quản lý Hành chính và Luật Chính phủ Điện tử

Một trong những thuộc tính quan trọng nhất hoặc đặc điểm của Luật Chính phủ điện tử Hàn Quốc là điều chỉnh tất cả các vấn đề hành chính của Chính phủ Hàn Quốc. Như vậy, sự hài hoà của Luật Chính phủ điện tử với các cơ chế chung quy định hành chính là vấn đề quan trọng nhất trong thẩm quyền của các cơ quan, hiệu quả của luật pháp. Trong khi đã có một số rào cản phá vỡ thông qua kết nối giữa hệ thống thông tin khác nhau được thực hiện trong Chính phủ, thậm chí ngày nay, việc thông tin hóa và quản lý nguồn thông tin đã được thực hiện làm theo cách mà họ đã đơn giản thay thế sự biểu hiện thể chất của quá trình làm việc của Chính phủ mà hầu hết là tài liệu giấy. Đây là đặc biệt trung thực khi xem xét điều chỉnh khung pháp lý Chính phủ điện tử. Không có bất kỳ nghi ngờ, vấn đề này sẽ trở thành một trong những vấn đề lớn nhất trong tương lai gần khi dữ liệu trở thành đối tượng quản lý chứ không phải truyền thông như hiện nay. Đơn giản quy định xử lý dữ liệu từ các Luật hành chính cá nhân sẽ mang lại kết quả và hiệu quả của các quy định như vậy từ Luật Chính phủ điện tử mà lần lượt tạo ra nhu cầu để xem xét lại và thiết lập mối quan hệ giữa nhiều quy định hành chính và Luật Chính phủ điện tử cho tất cả công việc từ cơ cấu tổ chức của Chính phủ, quản lý nguồn ngân sách, quản lý hiệu suất và nhiều hơn nữa cụ thể tại Điều 2 của Luật Chính phủ điện tử quy định rõ “Mục đích của Luật này là để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các yêu cầu Chính phủ điện tử hiệu quả, nâng cao năng suất, tính minh bạch và dân chủ trong quản lý hành chính và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nggười dân/công dân bằng cách cung cấp các nguyên tắc cơ bản, thủ tục, phương pháp xúc tiến và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính để xử lý điện tử.”

Bàn luận và đề xuất kiến nghị

Một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được xem xét khi thiết lập khuôn khổ pháp lý tại một thời điểm nhất định là hiểu đúng các đặc điểm và các thuộc tính của Luật Chính phủ điện tử và xây dựng các vai trò thích hợp phù hợp với cấu trúc này. Mặc dù việc hài hoà các quy định về thông tin hóa và các quy định hành chính chung cũng như các cuộc thảo luận về định hướng và chiến lược của luật pháp phù hợp với Chính phủ điện tử trong tương lai vẫn còn giá trị và đủ quan trọng để đảm bảo sự chú ý. Trên thực tế, quản lý trực tiếp dữ liệu đang trở nên là kỹ thuật có thể thay cho quản lý phương tiện gián tiếp, nhiều nghiên cứu lo ngại rằng khung pháp lý hiện tại về Chính phủ điện tử có thể trở nên bất lợi cho sự phát triển của Chính phủ điện tử trong tương lai gần. Từ quan điểm quản lý phương tiện truyền thông, có vẻ như chỉ cần điều chỉnh và sửa đổi các yếu tố của khung pháp lý hiện tại sẽ không đủ để đối phó với những thay đổi sắp tới. Cuối cùng, bài báo này đã cho thấy rằng khung pháp lý của Chính phủ điện tử ở thời đại mới của dữ liệu cần phải có một hướng hoàn toàn mới và tách ra khỏi mô hình hiện tại.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tầm quan trọng về sự ảnh hưởng Luật Chính phủ điện tử liên quan đến các khung pháp lý để thực hiện các dự án Chính phủ điện tử như phân tích trên là cơ sở cho Việt Nam tham khảo về vai trò, trách nhiệm giữa các cơ quan trong việc triển khai các dự án Chính phủ điện tử và làm căn cứ ban hành điều chỉnh các văn bản pháp lý phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam để đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế của cơ quan Chính phủ trong việc triển khai Chính phủ điện tử như: chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cải cách thủ tục hành chính công, quản lý dịch vụ công và cung ứng dịch vụ hành chính công./.

Tài liệu tham khảo

1. Electronic Government ACT (Act No. 11461, jun. 1, 2012), http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=25509&type=new&key

2. Se-jin Park, Sahng-yoon Kim, Beop-yeon Kim, Dong-wook Kim, Hun-yeong Kwon, "Korea’s Legal Framework of E-gov. Responding to the New Age of Data", Advanced Science and Technology Letters, Vol.133 (Information Technology and Computer Science 2016)

 

Mai Thanh Hải

1074 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11698652