Sơn La: Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Sơn La. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản số 14/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2018...

Theo báo cáo trong năm 2018 tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La đã đạt được các kết quả như sau:

- Ứng dụng công nghệ thông tin để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên của 19 sở, ngành và 12 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đăng tải đầy đủ thông tin giới thiệu, thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, các văn bản hành hính đăng tải kịp thời, các thông tin cung cấp thường xuyên tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Cổng thông tin hành chính của tỉnh Sơn La (http://hcc.sonla.gov.vn ) đã quản lý việc kết nối, liên thông dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính 3 cấp tỉnh, huyện, xã: đăng tải, hướng dẫn toàn bộ 1696 thủ tục hành chính; tổng hợp thống kê số liệu giải quyết thủ tục hành chính của cả tỉnh theo ngày, tháng, năm hỗ trợ đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: tại địa chỉ http://dvc.sonla.gov.vn, cung cấp 1.696 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 97 dịch vụ công mức 3, mức độ 4) của các cơ quan, đơn vị, đồng thời tích hợp, liên kết các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành; liên thông với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Sơn La; Theo đó, trong năm 2018, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục cung cấp thêm  các dịch vụ công trực tuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân, trong đó:

+ 1696/1696 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2;

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 do tỉnh triển khai: 90 dịch vụ, trong đó dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh có 58 dịch vụ; dịch vụ công trực tuyến cấp huyện có 27 dịch vụ và dịch vụ công trực tuyến cấp xã có 05 dịch vụ;

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do tỉnh triển khai: 07 dịch vụ, trong đó dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh có 05 dịch vụ; dịch vụ công trực tuyến cấp huyện có 02 dịch vụ;

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do cấp bộ, ngành Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh: 142 dịch vụ, trong đó có 74 dịch vụ mức độ 3, 68 dịch vụ mức độ 4.

+ Số lượng hồ sơ đã được tiếp nhận giải quyết qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 353/14.154 hồ sơ, mức độ 4 là 5.848/7.107 hồ sơ (Hồ sơ được tính là hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm).

- Ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: Hệ thống phần mềm một cửa điện tử http://motcua.sonla.gov.vn đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giúp cho việc quản lý, theo dõi, lưu trữ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện toàn bộ quá trình xử lý, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên mạng internet.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước: Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai tập trung, đồng bộ; thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản điều hành, tỉ lệ văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước đạt trên 95%; đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành trong các đơn vị; triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La, đến hết năm 2018 số chứng thư số được cấp cho tổ chức là 166 chứng thư số và cho cá nhân là 630 chứng thư số.

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Số lượng máy tính cho cán bộ công chức đạt tỷ lệ 100%; vấn đề an toàn an ninh mạng đã được quan tâm, cải thiện; đã ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, triển khai các dự án công nghệ thông tin với hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

- Nguồn nhân lực và đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin: Đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng ứng dụng, khai thác cho các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

- Môi trường pháp lý: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 04 Quyết định, 02 kế hoạch và 17 công văn để chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2018 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Như vậy kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La trong năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, việc cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao, đạt được nhiều kết quả theo kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, cụ thể:

- Các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh triển khai theo hình thức Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đã phát huy hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đã kết nối đồng bộ và thông suốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của hầu hết các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh với Trục liên thông quốc gia, theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

- Hệ thống thư điện tử công vụ đã đáp ứng được yêu cầu trao đổi và giao dịch trong công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm hành chính công tỉnh, các trung tâm hành chính công cấp huyện được triển khai đồng bộ phần mềm một cửa điện tử, cổng thông tin hành chính công, cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Sơn La còn một số tồn tại khó khăn như: Năng lực hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; Việc triển khai theo ngành dọc tại địa phương chưa có sự phối hợp một cách tổng thể; Kinh phí đầu tư còn hạn chế, phân tán, thiếu tập trung và đồng bộ; Người đứng đầu một số cơ quan đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong năm tiếp theo, tỉnh Sơn La đã đưa ra một số giải pháp cụ thể:

- Thành lập và nâng cao vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sơn La, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính quyền điện tử; tăng cường trao đổi, sử dụng thông tin, tài liệu điện tử, hội nghị trực tuyến nhằm giảm bớt văn bản giấy tờ, hạn chế các cuộc họp tập trung.

- Cập nhật, bổ sung và triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Sơn La; Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung để tạo điều kiện cho việc tích hợp, liên thông các hệ thống trong toàn tỉnh Sơn La.

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư, triển khai các chương trình dự án đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; bố trí đủ ngân sách đầu tư để duy trì các ứng dụng đã xây dựng; đầu tư xây mới hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống tích hợp dữ liệu tập trung; triển khai hiệu quả việc thuê các dịch vụ công nghệ thông tin.

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ưu tiên hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh trong năm tới và kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chức năng và các địa phương thực hiện việc phân bổ kinh phí cho ứng dụng công nghệ hông tin theo mục lục ngân sách đã được quy định.

Trần Thị Duyên

1617 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 68
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 68
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12981705