Sơn La: Báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2019. 

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 05 tháng 7 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có báo cáo số 09/BC-BBT báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm...

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2019 Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La đã bám sát Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh; các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của tỉnh; tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá những giá trị văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học … và nhiều hoạt động nổi bật khác trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của độc giả trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, cải cách hành chính… của tỉnh. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La đã thu hút được 3.910.575 lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin. kết quả cụ thể như sau:

- Tình hình cung cấp thông tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La đã kịp thời thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của độc giả trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm đã cập nhật lên Cổng 737 tin bài; 459 ảnh; 446 văn bản chỉ đạo của tỉnh; Đăng nhập 258 văn bản chỉ đạo, 188 văn bản pháp quy, 09 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, công khai đầy đủ thông tin 14 buổi tiếp dân và 01 báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; Convert dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử cũ sang Cổng thông tin điện tử mới và tạo Trang thông tin của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Liên kết, tích hợp các thủ tục hành chính từ các Cổng thông tin điện tử thành viên vào Cổng thông tin điện tử tỉnh, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính của Cổng thông tin điện tử tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Chuyên mục hỏi đáp: trong 6 tháng đầu năm đã gửi đến các đơn vị để trả lời 13 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp, Ban Biên tập đã phân loại và gửi các đơn vị trả lời người dân theo quy định.

- Hoạt động của các Cổng thông tin điện tử thành viên: Đầu năm 2019, các cơ quan. đơn vị đã duy trì cập nhật thông tin mới lên Cổng thông tin điện tử thành viên như: Tin tức sự kiện; các hoạt động của cơ quan, đơn vị; văn bản chỉ đạo điều hành; báo cáo, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực... Hiện nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La đã tích hợp công khai các thủ tục hành chính từ Trang thông tin điện tử của 18/19 cơ quan, 11/12 huyện lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La tại địa chỉ http://sonla.gov.vn/ubnd/4/467/46741/Thu-tuc-hanh-chinh/.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Ủy ban nhân dân tỉnh trên mạng Internet; là nơi trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân; tập hợp và truyền tải trao đổi thông tin trên các lĩnh vực, phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền; đã duy trì hoạt động với những nội dung ngày càng được cải tiến, đổi mới, cập nhật thường xuyên cads hoạt động của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; những thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; hồ sơ biểu mẫu thủ tục hành chính của tỉnh được tích hợp từ các sở, ngành, địa phương trong tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh bước đầu đã phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch với cơ quan nhà nước được thuận tiện trong việc tìm hiểu các biểu mẫu, hồ sơ, thủ tục hành chính góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh dần được nâng lên, thực hiện nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên mạng Internet, là nơi trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân; tập hợp và truyền tải trao đổi thông tin trên các lĩnh vực, phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền; duy trì hoạt động với những nội dung ngày càng được cải tiến, đổi mới, cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại như: Nhiều nội dung convert dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử cũ sang Cổng thông tin điện tử mới chưa đầy đủ, chưa đúng chuyên mục; Một số mục như: thông tin đấu thấu, thông tin quy hoạch, thông tin Dự án đầu tư; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội; Mua sắm tài sản công… còn ít thông tin; Một số đơn vị như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Ủy ban nhân dân các huyện: Phù Yên, Thuận Châu và thành phố  không gửi tin/bài lên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định tại Công văn số 2732/UBND-KGVX ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Nguyên nhân khách quan do nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của Cổng thông tin còn thiếu, nhất là cán bộ kỹ thuật quản trị, bên cạnh đó một số lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc công bố, công khai các thông tin như: đấu thầu, quy hoạch; dự án đầu tư; phát triển Kinh tế - xã hội; mua sắm tài sản công; Lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo điều hành: Đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử thành phần; tiếp tục quan tâm đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan đâm đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho các đơn vị có đủ điều kiện để duy trì hoạt động của các Cổng thành viên.

- Công tác phát triển nội dung Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đẩy mạnh thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin số; Tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyên mục, kênh thông tin hiện có trên Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; Tăng cường cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt.

- Cổng thông tin điện tử các thành viên: Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin, các cơ quan đơn vị nghiên cứu tạo lập các kênh thông tin còn thiếu và thực hiện cập nhật đầy đủ vào các kênh thông tin đã tạo lập, thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của ngành, địa phương; Phối hợp với Ban Biên tập trả lời các câu hỏi của tổ chức, cá nhân gửi đến mục Hỏi – Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh công bố; Đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt cán bộ công chức thực hiện giao tiếp với dân qua các dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức; Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng Quy chế quản lý trang thông tin, kiện toàn ban biên tập, củng cố đội ngũ cộng tác viên tham gia tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phần.

Trần Thị Duyên

1007 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12982836