Quảng Nam: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Nam 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; ngày 03 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam...

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam gồm 17 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Phó trưởng ban là ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Quảng là Ủy viên thường trực, các thành viên còn lại là đại diện Lãnh đạo các Sở ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam có chức năng và nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh;

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo còn giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều phối, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam do Trưởng Ban ban hành, Trưởng ban và Phó trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo, phê duyệt danh sách thành viên tổ giúp việc của Ban chỉ đạo (bao gồm các cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ngành).

 Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: đảm bảo các hoạt động cần thiết và là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc; giúp Ban chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

7466 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 180
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 180
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12729191