Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao dịch điện tử, phần mềm mã nguồn mở, và các hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ giao dịch, thương mại điện tử, Internet của vạn vật (IoT), thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, gắn kết phát triển giao dịch, thương mại điện tử với Chính phủ điện tử.

2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chính sách, đề án, dự án, hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp xây dựng các chương trình, chính sách, đề án, dự án hỗ trợ và hướng dẫn triển khai áp dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

4. Chủ trì, phối hợp xây dựng các chương trình, chính sách quản lý nhà nước về giao dịch điện tử; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử.

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động đôn đốc, thúc đẩy việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

6. Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các hoạt động về giao dịch điện tử; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp; triển khai ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng đã được phê duyệt.

7. Phối hợp, hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án xây dựng, phát triển thành phố thông minh; chủ trì, phối hợp thẩm định các đề án, dự án xây dựng, cung cấp dịch vụ thành phố thông minh thuộc phạm vi quản lý của Cục; xây dựng danh mục và quản lý vận hành hệ thống hỗ trợ quản lý danh mục dịch vụ thành phố thông minh được triển khai; hướng dẫn cơ quan, tổ chức thực hiện các tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị thông minh.

8. Chủ trì, phối hợp tổ chức nghiên cứu và triển khai các giải pháp, hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp.

9. Tổ chức hoặc tham gia điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp theo định kỳ và thường niên; Hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp ; Đánh giá, xây dựng các mô hình doanh nghiệp điện tử điển hình để triển khai thí điểm và đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách hướng dẫn phổ biến, nhân rộng.

10. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

11. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về phần mềm mã nguồn mở trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng; và ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu trên các phương tiện truyền thông và các hoạt động tuyên truyền khác.

12. Chủ trì, phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học
công nghệ của Cục.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Quân

Email: nhquan@mic.gov.vn;

2. Phó Trưởng phòng: Ông Dương Tôn Bảo

Email: dtbao@mic.gov.vn.

 
982 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 65
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 65
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10707924