Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Tin học hóa thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật liên quan đến các hoạt động triển khai thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng thuộc phạm vi quản lý của Cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án.

2. Chủ trì hoặc tham gia hỗ trợ, hướng dẫn triển khai áp dụng phần mềm mã nguồn mở trong cộng đồng.

3. Chủ trì hoặc phối hợp đề xuất các chương trình, hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng; tổ chức nghiên cứu và triển khai các giải pháp, hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng.

4. Chủ trì tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến chất lượng phần mềm để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng. Định kỳ công bố các giải pháp, sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin đã qua kiểm định và được cơ quan nhà nước sử dụng.

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin cho cộng đồng bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

6. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, trao đổi
cung cấp thông tin, tài liệu trên các phương tiện truyền thông và các hoạt động
hỗ trợ khác.

7. Tổ chức hoặc tham gia thống kê, thu thập, tổng hợp số liệu, phân tích dự báo về ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo định kỳ và thường niên; xây dựng các báo cáo tổng hợp, thống kê về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định.

8. Chủ trì, phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Trưởng phòng: Ông Đặng Đình Tuyến

Email: ddtuyen@mic.gov.vn

661 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 91
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 91
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10708358