Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan” 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4...

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”.

Với mục tiêu chung là: Xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hoàn thiện, mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo đảm dữ liệu được thu thập, xác minh và quản trị một cách đầy đủ và chính xác để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

Theo đó mục tiêu cụ thể của Đề án là:

- Đẩy mạnh thanh toán điện tử (đặc biệt là các phương thức thanh toán mà số đông  người dân có thể tiếp cận sử dụng) và các điều kiện đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Thực hiện có kết quả các chỉ số, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Rà soát cắt giảm, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho quá trình thực hiện; đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, đảm bảo tính khả thi, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, phục vụ công tác của ngành bảo hiểm xã hội, ngành y tế, ngành lao động, thương binh – xã hội và các ngành liên quan đảm bảo sự đồng bộ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan, góp phần tạo cơ sở nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

- Thiết lập các quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu tổ chức, công dân trao đổi với hệ thống thông tin quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các hệ thống thông tin có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

- Đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước và tạo lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm đảm bảo các quy định kỹ thuật và quy định của pháp luật; trên cơ sở đó cung cấp các dịch vụ dữ liệu để kết nối, chia sẻ một cách rộng rãi và chuẩn hóa với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, đảm bảo yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó Quyết định cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, cụ thể:

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính gắn liền việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành.

- Rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện phương thức thanh toán điện tử nhất là thanh toán điện tử và các phương thức thanh toán giúp đông đảo người dân tham gia các dịch vụ về bảo hiểm, y tế, giáo dục,… để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản điều chỉnh (nếu có).

- Đẩy mạnh tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thanh toán viện phí, các dịch vụ y tế, giáo dục qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

- Triển khai giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều phương pháp trực tuyến khác nhau như Cổng thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị thông minh; qua tin nhắn đa phương tiện,…

- Hoàn thiện Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa, đa dạng hóa các hình thức thanh toán để phục vụ tổ chức, cá nhân sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu nộp và chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh toán dịch vụ y tế.

- Hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định hiện hành; kế nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Triển khai đánh giá và xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện việc đảm bảo an toàn thông tin.

2. Đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh điện tử phục vụ dây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Xây dựng, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan có liên quan đến xây dựng, quản lý, thu thập, duy trì, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin,… trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo quy định: Triển khai xây dựng hệ thống quản lý thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và mở rộng kho dữ liệu; Mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước, đảm bảo tính liên thông, sẵn sàng, chính xác về dữ liệu để cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo các quy định đối với quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Kết nối, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, trong đó ưu tiên kết nối chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội, thuế, tài chính, ngân hàng.

Nghiên cứu áp dụng thẻ điện tử, tích hợp các thông tin của người dân để dùng chung trong lĩnh vực bảo hiểm, y tế, an sinh xã hội và các lĩnh vực có liên quan.

- Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức vê Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm: Tổ chức tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/trang thông tin điện tử, hội nghị, hội thảo, các chương trình đào tạo…; Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức về khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm…

Để thực hiện có hiệu quả, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như các bộ, ngành, địa phương:

Bảo hiểm xã hội: Chủ trì việc triển khai thực hiện hoạt động của Đề án; Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các giải pháp và phân công trong Đề án đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; Kết nôi, chia sẻ và hỗ trợ các bộ, ngành địa phương kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Các bộ, ngành, địa phương: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia do đơn vị quản lý đảm bảo tiếp nhận các kết nối khai thác dư liệu của bộ, ngành, địa phương; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu do các bộ, ngành, địa phương quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; Bộ Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an, Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của mình hoàn thiện các quy định liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp về kỹ thuật với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tạo lập, cung cấp, cập nhật, bổ sung, chỉ đạo cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan cần thiết cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; Nghiên cứ áp dụng thẻ điện tử, tích hợp các thông tin của người dân để dùng chung trong lĩnh vực bảo hiểm, y tế, an sinh xã hội.

Nguyễn Hạnh

468 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 243
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 243
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14186423