Long An: Ban hành kế hoạch phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; ngày 03 tháng 05 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển dần hoạt động thực hiện thủ tục hành chính sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó tỉnh cũng đã ban hành các mục tiêu cụ thể gồm:

- Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh cung cấp trên 60% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiểu biết của người dân trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm thực hiện tốt các kế hoạch đã đặt ra tỉnh cũng yêu cầu về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực, quyết liệt của các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa các sở, ngành tỉnh, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Về hoàn thiện Cổng dịch vụ công của tỉnh cũng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đảm bảo thống nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan quản lý nhà nước thuộc địa bàn tỉnh trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Đảm bảo tuân thủ các chức năng và khả năng kết nối Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc thông tin, hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng, cập nhật trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Để thực hiện tốt kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị cũng như công tác phối hợp triển khai để thực hiện nhiệm vụ:

- Các sở, ngành của tỉnh: Có lộ trình cụ thể triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, mức độ 4. Trong đó ưu tiên các dịch vụ công trực tuyến theo danh sách tại điểm a khoản 3 mục IV Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến năm 2020, mỗi cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp trên 60% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Tổ chức quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ về cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính đang ký qua hình thức dịch vụ công trực tuyến, có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị mình; Chủ động rà soát, đề xuất danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan (áp dụng tại cơ quan và các địa phương) lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan trực tuyêps giải quyết dịch vụ công trực tuyến để gửi đề xuất về Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai tích hợp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã gửi về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để tổng hợp, công bố.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ về cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước cung cấp; Phối hợp các sở ngành tỉnh rà soát, cho ý kiến về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết; Theo dõi việc cập nhật thông tin Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để kịp thời thông tin về Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật điều chỉnh; Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của bưu điện trong việc triển khai dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là tại cấp xã, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng không thể tự thực hiện các công việc theo yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh: Theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan nhà nước của tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Thẩm tra danh sách thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ngành hàng năm; Rà soát, lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông trước khi trình ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong quý II năm 2019; Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành cập nhật thông tin bộ thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp ở dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên Cổng Dịch vụ công, xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính (bộ câu hỏi tối thiểu 500 câu, trong đó tập trung vào các thủ tục hành chính có nhiều hồ sơ, mang tính thiết yếu hoạc có nhiều ý kiến bức xúc phản ánh của người dân và doanh nghiệp); Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện tiếp nhận và trả lời ý kiến trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi cơ quan phát sinh nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh sách tại điểm a khoản 3 mục IV Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019; Chủ trì hiệu chỉnh Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý II năm 2020.

Trần Thị Duyên

35261 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 201
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 202
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14122700