Kon Tum: ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 

Ngày 19/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Ngày 19/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Để thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đề ra các mục tiêu chung nhằm cải cách toàn diện cả 3 nhóm chỉ số (theo cách tiếp cận của Liên hợp quốc) gồm: Hạ tầng viễn thông (TII), nguồn nhân lực (HCI) và dịch vụ công trực tuyến (OSI); hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng, ổn định, an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi; Góp phần quan trọng trong tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp thúc đầy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin – viễn thông …,

Đồng thời cũng đề ra các mục tiêu cụ thể, như sau:

- Hoàn thiện mạng nội bộ tại các cơ quan nhà nước, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống trong các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; phấn đấu đến hết năm 2018, thực hiện cung cấp các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng tại các cơ quan nhà nước của tỉnh đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia; nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên nền tảng Web.

- 100% cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử; 70% các thông tin trao đổi, việc gửi nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên môi trường mạng thông qua việc ứng dụng chữ ký số để bảo mật thông tin.

- 100% các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên có cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin.

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai các nội dung chính sau:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mạng nội bộ tại cơ quan nhà nước, kết nối đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng; trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền cho các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Xây dựng và triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; thực hiện duy trì việc cung cấp và bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4); Xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên nền tảng Web; Trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; Tiếp tục đăng ký và cấp chứng thư số cho lãnh đạo và tổ chức của Ủy ban nhân nhân các xã, phường, thị trấn; Cập nhật, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến thông tin của tỉnh; Phát huy hiệu quả các Trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố và các sở, ngành đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của tổ chức, cá nhân.

3. Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh đảm bảo phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia theo Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4. Phát triển đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số.

5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai tốt ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến đa phương tiện; Cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành, địa phương; Triển khai tích hợp chữ ký số vào dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài các nội dung thực hiện trên, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, như sau:

1. Giải pháp về môi trường chính sách: Xây dựng và triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum; Xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương liên quan đến ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng và ban hành các Quy chế: kết nối, tích hợp dữ liệu, trao đổi thông tin; quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thực thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

2. Giải pháp tài chính: Triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin theo Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2010; Kết hợp chặt chẽ giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, nhiệm vụ trong Kế hoạch; Các sở, ban, ngành của tỉnh hàng năm xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị và đảm bảo bố trí kinh phí thực hiện; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, có trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương để đầu tư cho lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính của tỉnh Kon Tum; Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

4. Giải pháp an toàn thông tin: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin; Hàng năm, tổ chức kiểm tra đoàn công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về thông tin trên Internet và môi trường mạng.

5. Giải pháp tổ chức: Phát huy vai trò hoạt động và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh; Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, ban hành Quy chế nội bộ về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; Phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị cung cấp chứng thư số nhằm đảm bảo Kế hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; bố trí cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin có năng lực phù hợp tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

6. Các giải pháp khác: Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đến các dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo chức năng quản lý của đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Các cơ quan, đơn vị khi triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh (theo ngành dọc) phải có sự gắn kết với chương trình, dự án, kế hoạch về công nghệ thông tin của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo đồng bộ, tránh trùng lắp, gây lãng phí …

 

Trần Thị Duyên

6382 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10696535