Kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế  

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 21/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm có 19 thành viên, trong đó, Trưởng ban là ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực là ông Lê Sỹ Minh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các thành viên còn lại là đại diện Lãnh đạo các Sở ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Thừa thiên Huế có nhiệm vụ: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm; đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo Ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế của từng địa phương, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo có quyền tham gia ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều phối, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành, định kỳ 1 năm 2 lần và đột xuất khi có yêu cầu họp Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, Trưởng Ban Chỉ đạo được Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo được đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông và Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; điều hòa, phối hợp, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Thừa thiên Huế làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

 

Đinh Thị Thanh Vân

16735 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 57
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 57
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10200453