Kiên Giang: Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử  

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đồng thời cũng đảm bảo Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang hoạt động hiệu quả, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 85/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang...

Quy chế đã đưa ra các nguyên tắc làm việc của Ban chỉ đạo:

- Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban Chỉ đạo và các thành viên không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

- Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quy chế cũng quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp viêc:

- Trưởng ban chỉ đạo: Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo.

- Phó trưởng ban: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động của Ban chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban; thay mặt Trưởng ban chỉ đạo công tác của Ban khi Trưởng ban vắng mặt.

- Ủy viên thường trực, Tổ trưởng tổ công tác giúp việc trưởng ban: Giúp xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; Làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ tham mưu về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; đôn đốc kiểm tra thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án.. liên quan đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; Điều phối, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, bảo đảm tính hiệu quả, lồng ghép và đồng bộ với các chiến lược, chương trình khác; Phân công nhiệm vụ cho các nhóm của tổ công tác.

- Các Ủy viên Ban chỉ đạo: Tham mưu về các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chỉ đạo lồng ghép các nội dung về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử trong các chiến lược, chương trình, đề án, dự án của ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý, chủ trì thực hiện; Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Kịp thời báo cáo những vẫn về phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy phát triển Chính quyền điện tử; Tham dự đẩy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo, triển khai các kết luận của Trưởng ban, phó ban liên quan đến nghành, lĩnh vực mình phụ trách, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng ban, Phó Trưởng ban liên quan đến ngành, lĩnh vực cơ quan mình phụ trách; Cử cán bộ, chuyên gia giỏi, tâm huyến tham gia Tổ công tác giúp việc Trưởng ban; tạo điều kiện cho những cán bộ, chuyên gia này hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Tổ công tác giao. Kịp thời thay thế những cán bộ, chuyên gia không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác.

- Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm của Ban chỉ đạo, báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết luận chỉ đạo của Trưởng ban, Phó Trưởng ban; Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, dự án đề án; Đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, mạng máy tính; Xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ cho các hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Triển khai sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; Trực tiếp làm việc và đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; Tổ công tác được tổ chức thành các nhóm công tác do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định và phân công nhiệm vụ; Định kỳ hàng quý báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Quy chế cũng quy định cụ thể về chế độ làm việc, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị:

- Về các cuộc họp của Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo họp định kỳ 01 quý/lần; Ban Chỉ đạo có thể họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban, Phó Trưởng hoặc theo đề nghị của Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chiến lược, chương trình, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và một số chuyên gia, nhà khoa học liên quan; Tổ công tác họp định kỳ 03 tháng/lần và theo yêu cầu của lãnh đạo Tổ công tác giúp việc.

- Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp: Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Định kỳ hoặc đột xuất lãnh đạo Ban Chỉ đạo làm việc với Ủy viên thường trực để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; Các thành viên Ban chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ; Tổ trưởng tổ công tác giúp việc được triệu tập các thành viên và huy động chuyên gia làm việc tập trung tại Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc: Được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin tỉnh cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn khác; Việ sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp có phát sinh các nội dung chi đặc thù chưa có tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính để xem xét hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quan hệ công tác với Ban chỉ đạo: Quán triệt các nội dung chỉ đạo để đôn đốc, triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung này; phối hợp với Tổ công tác giúp việc đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Chịu t rách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trần Thị Duyên

3345 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12981770