Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018 

Ngày 30/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND nhằm giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018.

Ngày 30/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND nhằm giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018 như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phòng:

a) Giao chỉ tiêu tổi thiểu 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương, Xây dựng, Du lịch.

b) Giao chỉ tiêu tối thiểu 35% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 đối với các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Giao thông vận tải.

2. Các địa phương:

a) Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của UBND cấp huyện như sau:

- UBND các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang: tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018;

- UBND các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: tối thiểu 25% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018;

b) Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của Ủy ban nhân nhân cấp xã như sau:

- Các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang: tối thiểu 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018;

- Các xã, thị trấn thuộc huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: tối thiểu 15% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nội dung:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 852/QĐ-UBND, tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai theo phạm vi thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Trần Thị Duyên

2206 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 78
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 78
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10403706