Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018 

Ngày 30/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND nhằm giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018.

Ngày 30/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND nhằm giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018 như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phòng:

a) Giao chỉ tiêu tổi thiểu 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2018 đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương, Xây dựng, Du lịch.

b) Giao chỉ tiêu tối thiểu 35% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2018 đối với các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Giao thông vận tải.

2. Các địa phương:

a) Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện như sau:

- Uỷ ban nhân dân các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang: tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018;

- Uỷ ban nhân dân các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: tối thiểu 25% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2018;

b) Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của Ủy ban nhân nhân cấp xã như sau:

- Các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang: tối thiểu 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018;

- Các xã, thị trấn thuộc huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: tối thiểu 15% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2018.

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh còn giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nội dung:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 852/QĐ-UBND, tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai theo phạm vi thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trần Thị Duyên

21526 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13332439