Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 

Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 399/KH-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2018...

Theo đó, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như sau:

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước: số máy tính/cán bộ công chức đạt 0.9 máy/cán bộ công chức; 100% các cơ quan nhà nước tỉnh đều đã có mạng LAN và kết nối sử dụng Internet băng thông rộng.

- Triển khai tích hợp cơ sở dữ liệu từ các đơn vị về trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Xây dựng giải pháp an toàn thông tin, ngăn chặn các xâm nhập trái phép từ bên ngoài tạo nên môi trường thông tin an toàn cho việc triển khai, ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo, điều hành; đảm bảo 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Triển khai và ứng dụng mô hình một cửa điện tử hiện đại: 70% địa phương cấp huyện, triển khai thí điểm đến 20% cấp xã; 80% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dưới dạng điện tử.

- Triển khai ký số văn bản điện tử tại 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; 20% cơ quan nhà nước cấp xã.

- 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2; 70% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3; 10 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

- Có ít nhất 10 cuộc họp giữa tỉnh và huyện; giữa tỉnh và trung ương được thực hiện bằng hình thức họp trực tuyến.

 - Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của tất cả các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định 43/2011/NC-CP.

Để triển khai được các mục tiêu cụ thể nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng các nội dung thực hiện kế hoạch, như sau:

- Về Xây dựng cơ chế chính sách: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. Kịp thời cụ thể hóa, vận dụng triển khai thực hiện sách tạo cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Về Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Bổ sung, thay thế, nâng cấp một số thiết bị công nghệ thông tin đã hư hỏng cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại “Một cửa điện tử hiện đại”; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức kết nối, liên thông, tích hợp và thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công các cấp; Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cổng thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

- Về Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: Duy trì vận hành và tiếp tục triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành thống nhất trên toàn tỉnh; Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan nhà nước, gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; Triển khai ký số văn bản điện tử và ứng dụng vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.

- Về Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Duy trì vận hành, đầu tư đồng bộ trang thiết bị công nghệ và phần mềm “Một cửa điện tử liên thông”; Tập trung triển khai dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; Duy trì, hoàn thiện và tiếp tục xây dựng các hệ thống thông tin như về dân cư, đất đai, …; Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục nhóm các dịch vụ công trực tuyến được ưu tiên cung cấp.

- Về Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý về an toàn an ninh thông tin; Đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật theo chương trình khung của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn thông tin; Đào tạo theo nhu cầu sử dụng thực tế tại địa phương.

- Về Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Tăng cường quản lý chặt chẽ và nâng cao hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh bảo đảm, an toàn thông tin cho các thông tin trao đổi, các dịch vụ cung cấp trên Cổng; Hướng dẫn phương án đảm bảo an toàn hệ thống theo cấp độ tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP; Tập huấn cho các đơn vị về hướng dẫn xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; Kiện toàn mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn, an ninh thông tin; Đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận về an toàn thông tin; Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị chuyên sâu cho các cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin Sở, ngành, huyện, thành phố; Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về thông tin trên Internet.

Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng đưa ra một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch:

1. Giải pháp tài chính: Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Thu hút mọi nguồn lực cho ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp đầu tư mới với việc chuyển giao công nghể, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

2. Giải pháp triển khai: Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các hệ thống đã được đầu tư; Triển khai thí điểm mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử; Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Tổ chức đánh giá, xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Giải pháp tổ chức và môi trường pháp lý: Tăng cường chỉ đạo về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương; Xây dựng và ban hành các quy chế quy định về quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin; Xây dựng và ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ngãi; Xây dựng các quy định, quy chế về an toàn, an ninh thông tin; Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình thức thuê dịch vụ; Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách về biên chế, thu hút, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ công nghệ thông tin.

4. Giải pháp về truyền thông: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ cập tin học, nâng cao nhận thức, năng lực và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Trần Thị Duyên

 

 

 

6089 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 236
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 236
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12894358