Hậu Giang: Ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến  

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có Quyết định số 2089/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang...

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang được truy cập tại địa chỉ https://dvc.haugiang.gov.vn với các nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng như sau:

- Tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định hiện hành về dịch vụ công trực tuyến.

- Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được phân loại theo ngành, theo lĩnh vực, theo cấp hành chính và thể hiện rõ mức độ của dịch vụ để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng.

- Tên của dịch vụ công trực tuyến phải đặt đúng theo tên của thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành và quy trình điện tử của thủ tục hành chính; đảm bảo đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng, thể hiện rõ mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Công khai, minh bạch thông tin, các loại phí, lệ phí, thời gian giải quyết.

- Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết các yêu cầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải nhanh chóng, chính xác, khách quan, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho các tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết.

- Cổng dịch vụ công phải tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống dịch vụ công do các Bộ, Ngành Trung ương triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Cổng dịch vụ công phải đảm bảo an toàn thông tin và vận hành liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày trên mạng Internet; đồng thời bảo đảm thông tin và dịch vụ công trực tuyến luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác, sẵn sàng, có thể truy cập mọi lúc.

- Cung cấp dịch vụ công bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, khả năng đồng bộ, liên thông dữ liệu và đảm bảo tính pháp lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quy chế cũng quy định đối với những hành vi bị cấm khi sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến như: Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử; Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu; Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử; Tạo ra thông điệp nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký số, thông tin dữ liệu của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Quy chế đã đưa ra các quy định cụ thể trong quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng như việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về Dịch vụ công trực tuyến:

1. Về quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến:

- Trách nhiệm quản lý đối với Cổng dịch vụ công trực tuyến: Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý đối với hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang.

- Các yêu cầu chung về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: (1). Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến. (2). Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, chính xác của các thủ tục hành chính và đăng tải toàn bộ thông tin về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công, việc đăng tải thông tin thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công được thực hiện ngay sau khi thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ về kỹ thuật cho việc đăng tải lên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hậu Giang hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia để sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang.

- Khai báo thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến: Tổ chức, cá nhân đăng nhập vào Cổng dịch công trực tuyến bằng tài khoản đã đăng ký, lựa chọn thủ tục hành chính cần thực hiện khai báo thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến.

Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3: Mẫu đơn, tờ khai điền theo mẫu kèm theo hoặc điền trực tuyến trên Cổng dịch công trực tuyến, các giấy tờ kèm theo, được chụp hoặc số hóa từ bản chính (không phải chứng thực) và chia thành từng tập tin riêng biệt và gửi trực tuyến bằng tài khoản đã đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thanh toán lệ phí: Được thực hiện trực tiếp tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4: Mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ kèm theo thực hiện như mức độ 3; Thanh toán lệ phí được thực hiện một trong các hình thức: Thực hiện thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ngân hàng đến tài khoản của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến

Đối với hồ sơ được nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Sau khi kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa phải số hóa và cập nhật lên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ và hình thức trả kết quả đối với hồ sơ nộp trực tuyến

Thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ trực tuyến: Thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ không vượt quá thời gian quy định tại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; Trường hợp một thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 liên quan đến nhiều cơ quan giải quyết, quy trình xử lý được thực hiện theo quy trình điện tử của thủ tục hành chính đã được thiết lập trên phần mềm.

Hình thức trả kết quả dịch vụ công trực tuyến: Trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện trực tiếp tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính; Trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và đúng theo quy định của thủ tục hành chính được thực hiện, qua dịch vụ bưu chính hoặc cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

2. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về Dịch vụ công trực tuyến

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

- Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính công khai địa chỉ trụ sở làm việc, thư điện tử, số điện thoại trên Cổng dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp.

- Tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính bằng một trong các hình thức: Thông qua thư điện tử của các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; Thông qua số điện thoại của các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; Thông qua chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Gửi trực tiếp bằng văn bản đến các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Xử lý phản ánh, kiến nghị:

Tổ chức, cá nhân gửi có quyền gửi phản ánh, kiến nghị qua các hình thức như: Hộp thư điện tử, số điện thoại trên hệ thống, mục Hỏi đáp, gửi trực tiếp bằng văn bản thì

các cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị phải tiến hành cập nhật lên chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc trả lời bằng văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng quy đinh rõ trách nhiệm của các đơn vị như sau:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời danh mục các thủ tục hành chính của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính trên hệ thống của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chịu trách nhiệm quản lý chung Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo đường truyền kết nối thông suốt phục vụ tốt việc vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến; Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống theo quy định.

Các cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Niêm yết công khai thông tin hỗ trợ, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến: Địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử của Bộ phận Một cửa trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; Khi xảy ra sự cố đối với Cổng dịch vụ công trực tuyến phải thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, khắc phục kịp thời.

Trần Thị Duyên

45824 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 184
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 185
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14122586