Gia Lai phê duyệt kết quả đánh giá, mức độ xếp hạng Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018 

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018...

Theo đó, kết quả đánh giá, mức độ xếp hạng Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đánh giá chung như sau:

1. Điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử:

1.1. Hạ tầng công nghệ thông tin:

- Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Hành chính nhà nước của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tỷ lệ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ: tại các sở, ban, ngành đạt 100%; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đạt 99,35%; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đạt 89,11%.

- 100% các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, hầu hết đơn vị cấp xã có mạng nội bộ kết nối internet cáp quang tốc độ cao đáp ứng được nhu cầu công tác trong hoạt động cơ quan Hành chính nhà nước; 100% các cơ quan đơn vị được kết nối mạng diện rộng của tỉnh (mạng WAN).

- 100% các cơ quan Hành chính nhà nước của tỉnh đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong đó, có 17/20 đơn vị cấp sở, ban, ngành đã được triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông” (Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc không triển khai do thủ tục hành chính ít), 17/17 đơn vị triển khai ứng dụng Hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, đa số các cơ quan, đơn vị đầu tư các trang thiết bị như: Màn hình cỡ lớn/ màn hình LED, Camera, bố trí máy tính/màn hình phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu thủ tục hành chính, đầu đọc mã vạch, ...

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng: Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã bước đầu chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin, trang bị biện pháp đảm bảo an toàn thông tin như: Hệ thống tường lửa, bảo mật không dây, thiết bị sao lưu dự phòng, gần 100% máy tính được trang bị phần mềm chống virus, ... Một số đơn vị thực hiện tốt như: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku. Tuy nhiên, tại một số đơn vị công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng còn hạn chế, đặc biệt tại cấp xã công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng mới dừng lại ở mức độ trang bị phần mềm chống virus cho các máy tính làm việc dẫn tới nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin mạng.

- 50% (79/158) điểm Bưu điện văn hóa xã có kết nối internet, 20,02% (32/158) điểm Bưu điện văn hóa xã có điểm truy cập internet công ích, ngoài ra tất cả các điểm Bưu điện văn hóa xã có kết nối Internet đều thực hiện hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về giải quyết thủ tục hành chính; Gần 23% hộ gia đình có máy tính kết nối internet, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có kết nối internet.

1.2. Nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin

- Toàn tỉnh có 100% (47/47) trường trung học phổ thông, 61,4% (148/241) trường trung học cơ sở và 44,9% (125/278) trường tiểu học giản dạy môn tin học qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình phổ cập tin học các cấp, tiền đề xây dựng công dân điện tử trong tương lai.

- Công tác đào, tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Hành chính nhà nước của tỉnh được quan tâm. Trong năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin với gần 300 học viên là cán bộ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Hầu hết các đơn vị cấp sở, huyện đã bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, ngoại trừ: Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp mới chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm không có trình độ về công nghệ thông tin; Hầu hết các đơn vị cấp xã chưa bố trí cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin chịu trách nhiệm tham mưu triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại cơ quan đơn vị và phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

1.3. Môi trường chính sách

- Trong năm 2018, tại các đơn vị cấp sở, cấp huyện có 35/37 đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử; 37/37 đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đây là tiền đề để triển khai đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện ban hành kế hoạch cải cách hành chính trong đó nội dung về công nghệ thông tin, tại nhiều đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hầu hết cơ quan, đơn vị đã bố trí kinh phí chi cho hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như: Nâng cấp xây dựng hệ thống mạng nội bộ, xây dựng trang thông tin điện tử, triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, …

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn vẫn còn một số đơn vị cấp xã chưa ban hành được các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chủ yếu thực hiện theo văn bản chỉ đạo từ cấp huyện.

2. Kết quả Chính quyền điện tử:

2.1 Mức độ hiện diện:

- 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã có Cổng/trang thông tin điện tử ở mức cơ bản cung cấp thông tin chính như: Giới thiệu cơ quan, đơn vị, cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin tuyên truyền, văn bản pháp luật, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến quy hoạch, kế hoạch, dự án, đầu tư và các thông tin tổ chức, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

2.2. Mức độ tương tác:

- Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành: 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Phần mềm đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đáp ứng các yêu cầu về tính năng, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ứng dụng chữ ký số: đến nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và gần 100% đơn vị cấp xã đã được cấp Chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp.

- Hệ thống thư điện tử công vụ (gồm hộp thư công vụ của tỉnh @gialai.gov.vn và thư theo ngành dọc): Tỷ lệ CBCC được cấp hộp thư điện tử công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đạt hơn 90%. Tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử cho công việc đạt tỷ lệ khoảng hơn 70%.

2.3. Mức độ giao dịch

- Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp với hệ thống một cửa điện tử của các đơn vị đang được triển khai đồng bộ, thống nhất cho các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Hệ thống đã cung cấp trực tuyến 100% các thủ tục hành chính công mức độ 2, có 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 127 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Trong năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2.4 Mức độ chuyển đổi

100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện ứng dụng mẫu biểu điện tử, ứng dụng quản lý người dùng  và đăng nhập một lần cho các phần mềm ứng dụng… Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị chưa khai thác chức năng chỉ đạo, điều hành hoàn toàn trên môi trường mạng.

Kết quả đánh giá, xếp hạng là cơ sở để cho các Thủ tưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có giải pháp khắc phục các tồn tại, tăng cường việc triển khai Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trần Thị Duyên

582 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12746557