Gia Lai: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2021. 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 2575/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021 với mục đích:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai; nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ tổ chức, công dân trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính; góp phần cải cách hành chính, giảm chi phí, đồng thời minh bạch hóa các hoạt động cơ quan nhà nước, nhất là các hoạt động có liên quan đến tổ chức, công dân.

Cung cấp thông tin, dịch vụ công theo phương thức hiện đại, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao tiếp với các cơ quan hành chính nhà nước; tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời giúp tổ chức, công dân có thể nắm bắt tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã đưa ra các yêu cầu cho cung cấp dịch vụ công mức độ 4 gồm:

-Triển khai thực hiện việc xử lý các thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tổ chức, cá nhân phải được cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, chính xác và đồng bộ.

- Việc tra cứu tình trạng hồ sơ thực hiện qua Cổng Dịch vụ công trưc tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.gialai.gov.vn, phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.

- Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải được tích hợp vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai phải đảm bảo không trùng lặp với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do cơ quan Trung ương đã triển khai theo ngành dọc.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 2.044 thủ tục hành chính. Trong đó, đã cung cấp 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 141 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến năm 2021 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai như sau:

1. Tổ chức xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai, đảm bảo tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp đến năm 2021 tối thiểu đạt 30% so với tổng số thủ tục hành chính của tỉnh, cụ thể:

- Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến năm 2021 phải cung cấp:

+ Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng cho các sở, ban, ngành: năm 2020 có 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới, 67 dịch vụ công trực tuyến nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4; năm 2021 có 155 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được xây dựng mới, 94 dịch vụ công trực tuyến nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4.

Chi tiết: Ban Quản lý khu kinh tế: 22 dịch vụ; Sở Công thương: 40 dịch vụ; Sở Giáo dục và đào tạo: 09 dịch vụ; Sở Giao thông vận tải: 10 dịch vụ; Sở Khoa học và Công nghệ: 13 dịch vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 31 dịch vụ; Sở Nội vụ: 24 dịch vụ; Sở Tài chính: 19 dịch vụ; Sở Tài nguyên và môi trường: 03 dịch vụ; Sở Tư pháp: 32 dịch vụ; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: 39 dịch vụ; Sở Xây dựng: 26 dịch vụ; Sở Y tế: 17 dịch vụ; Sở Thông tin và Truyền thông: 08 dịch vụ; Sở Lao động và Thương binh và xã hội: 41 dịch vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 08 dịch vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 19 dịch vụ.

+ Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện: năm 2020 có 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới, 28 dịch vụ công trực tuyến nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4; năm 2021 có 41 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được xây dựng mới.

Chi tiết: Lĩnh vực tư pháp: 09 dịch vụ; Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 02 dịch vụ; Lĩnh vực người có công: 01 dịch vụ; Lĩnh vực công thương: 09 dịch vụ; Thi đua khen thưởng: 08 dịch vụ; Đăng ký kinh doanh: 13 dịch vụ; Lĩnh vực văn hóa: 08 dịch vụ; Lĩnh vực Y tế: 03 dịch vụ; Lĩnh vực Môi trường: 02 dịch vụ; Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 07 dịch vụ; Lĩnh vực Tôn giáo: 07 dịch vụ; Lĩnh vực Lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 dịch vụ; Hợp tác xã: 15 dịch vụ; Lĩnh vực đất đai: 01 dịch vụ.

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp xã: năm 2020 có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới; năm 2021 có 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được xây dựng mới.

Chi tiết: Hành chính – Tư pháp: 11 dịch vụ; Tài nguyên – Môi trường: 04 dịch vụ; Xây dựng: 01 dịch vụ; Tôn giáo, Thi đua khen thưởng: 07 dịch vụ; Chính sách người có công, bảo trợ xã hội: 12 dịch vụ; Giáo dục: 08 dịch vụ; Đăng ký, quản lý cư trú: 07 dịch vụ; Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 03 dịch vụ.

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải xây dựng đến năm 2021 là: 505 dịch vụ công trực tuyến, trong đó các sở, ban, ngành: 361 dịch vụ công trực tuyến; cấp huyện: 90 dịch vụ công trực tuyến; cấp xã: 54 dịch vụ công trực tuyến.

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp đến năm 2021 là 646 dịch vụ công trực tuyến gồm 505 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới, 141 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện có.

+ Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 so với tổng số thủ tục hành chính đến năm 2021 đạt 32,99%.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và năm 2021.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách của tỉnh và các nguồn ngân sách hợp pháp khác (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Công khai thủ tục hành chính, kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; niêm yết tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch số 2575/KH-UBND nói trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ:

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dự kiến triển khai thực hiện trong năm sau gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trên; Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được phê duyệt để thực hiện xây dựng và tích hợp vào Cổng dịch vụ công của tỉnh đồng thời đưa vào Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm của tỉnh, lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai theo Kế hoạch; Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giúp tổ chức, công dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ về lợi ích sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng cho cán bộ, công chức trong quản lý, sử dụng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với các kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài chính: Bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai.

Trần Thị Duyên

 

2719 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 307
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 307
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14186497