Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
67/2006/QH11 12/07/2006 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
246/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Thủ tướng Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
191/2005/QĐ-TTg 29/07/2005 Thủ tướng Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”
08/2005/QĐ-BBCVT 25/04/2005 Bộ Bưu chính Viễn thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT
235/QĐ-TTG 02/03/2004 Thủ tướng Phê duyệt Dự án tổng thể 'Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'
119/2003/QĐ-TTg 11/06/2003 Thủ tướng Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính đến năm 2010
95/2002/QÐ-TTg 17/07/2002 Thủ tướng Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005
13/2002/L/CTN 07/06/2002 Chủ tịch nước Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông.
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Quốc hội Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Bộ Thông tin và Truyền thông Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
58-CT/TW 17/10/2000 Bộ Thông tin và Truyền thông Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 31
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409826