Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1654/BTTTT-ƯDCNTT 27/05/2008 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ)
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 26/05/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
19/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
20/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
343/QĐ-TTg 02/04/2008 Thủ tướng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
506/QĐ-BTTTT 31/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Điều hành Triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
43/2008/QĐ-TTg 24/03/2008 Thủ tướng Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008
08/2007/QĐ-BTTTT 24/12/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
02/2007/TT-BBCVT 02/08/2007 Bộ BCVT Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn
20/2007/QĐ-BBCVT 19/06/2007 Bộ Bưu chính Viễn thông Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Chính phủ Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
35/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Thủ tướng Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
223/2006/QĐ-TTg 04/10/2006 Thủ tướng Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
169/2006/QĐ-TTg 17/07/2006 Thủ tướng Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
67/2006/QH11 12/07/2006 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
246/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Thủ tướng Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
191/2005/QĐ-TTg 29/07/2005 Thủ tướng Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”
08/2005/QĐ-BBCVT 25/04/2005 Bộ Bưu chính Viễn thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT
235/QĐ-TTG 02/03/2004 Thủ tướng Phê duyệt Dự án tổng thể 'Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 14
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 14
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10200635