Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
08/2011/TT-BTTTT 31/03/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT  ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
03/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
28/2010/TT-BTTTT 13/12/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
25/2010/TT-BTTTT 15/11/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
23/2010/TT-BTTTT 15/10/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
21/2010/TT-BTTTT 08/09/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động  ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
1605/QĐ-TTg 27/08/2010 Thủ tướng Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
14/2010/TT-BTTTT 29/06/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 197/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
1725/BTTTT-ƯDCNTT 04/06/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử
12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia  về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
491/BTTTT-ƯDCNTT 25/02/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
494/BTTTT-ƯDCNTT 25/02/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông công văn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015
06/2010/TT-BTTTT 11/02/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước
63/QĐ-TTg 13/01/2010 Thủ tướng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020
2188/QĐ-TTg 24/12/2009 Thủ tướng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ
37/2009/TT-BTTTT 14/12/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 30
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 30
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9522018