Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2352/BTTTT-ƯDCNTT 05/09/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT.
2013/BTTTT-ƯDCNTT 02/08/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN
553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Về việc Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Cục tin học hóa Văn bản hướng dẫn Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
1729/BTTTT-ƯDCNTT 05/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013
896/QĐ-BTTTT 28/05/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020
15/CT-TTg 22/05/2012 Thủ tướng Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
282/BTTTT-ƯDCNTT 07/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể
269/BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử
270 /BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh
125/BTTTT-ƯDCNTT 13/01/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử
106/2011/NĐ-CP 24/11/2011 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
27/2011/TT-BTTTT 04/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam
1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
23/2011/TT-BTTTT 11/08/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định v/v quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
993/QĐ-BTTTT 01/07/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Thủ tướng Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10200635