Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam 

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước,

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã xây dựng Hệ thống thông tin
quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam (HTTT DMĐTDC) nhằm quản lý, cung cấp dữ liệu danh mục dùng chung (như: Mã định danh các cơ quan nhà nước phục vụ trao đổi văn bản điện tử, mã đơn vị hành chính, mã bưu chính...) ở dạng điện tử thống nhất trong các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước.

HTTT DMĐTDC được Bộ TTTT được xây dựng nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ ở dạng điện tử các danh mục dùng chung của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phục vụ việc quản lý, duy trì và khai thác một cách thống nhất trên toàn quốc nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử.

Các danh mục dùng chung đã được Cục Tin học hóa cập nhật thường xuyên (địa chỉ hiện tại http://aita.gov.vn) để các cơ quan nhà nước có thể truy cập, sử dụng trong triển khai công tác ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, bảo đảm sự thống nhất về danh mục, tránh đầu tư trùng lặp. Ngoài ra, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng trong nghiên cứu, giáo dục đào tạo, xây dựng các ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm sự thống nhất về danh mục trong toàn quốc.

STT

Tên danh mục

Độ dài tối đa (ký tự)

Văn bản danh mục

Nguồn dữ liệu

Phương thức truy cập, sử dụng

1

Mã định danh cơ quan kết nối các hệ thống QLVBĐH

13

QCVN 102:2016/TT-BTTTT

Bộ TTTT

 

1.1

Mã định danh cơ quan cấp 1 kết nối các hệ thống QLVBĐH

13

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

1.2

Mã định danh cơ quan cấp 2 kết nối các hệ thống QLVBĐH

13

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

1.3

Mã định danh cơ quan cấp 3 kết nối các hệ thống QLVBĐH

13

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

1.4

Mã định danh cơ quan cấp 4 kết nối các hệ thống QLVBĐH

13

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

2

Mã số các đơn vị hành chính Việt Nam

 

QĐ 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004

Bộ KHĐT

 

 

2.1

Mã số các đơn vị hành chính Việt Nam cấp 1 (Tỉnh)

10

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

2.2

Mã số các đơn vị hành chính Việt Nam cấp 2 (Quận, Huyện)

10

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

2.3

Mã số các đơn vị hành chính Việt Nam cấp 3 (Phường, Xã)

10

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

3

Mã bưu chính

 

QĐ 369/BTTTT-BC

Bộ TTTT

 

3.1

Mã bưu chính vùng, khu vực

1

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

3.2

Mã bưu chính cấp tỉnh

2

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

3.3

Mã bưu chính cấp quận, huyện

4

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

3.4

Mã bưu chính cấp phường, xã

5

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

4

Mã dân tộc

2

QCVN 109:2017/BTTTT

Bộ TTTT

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

4.1

Mã dân tộc khác

5

 

Bộ TTTT

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

5

Mã tôn giáo

2

QCVN 109:2017/BTTTT

Bộ TTTT

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

6

Mã giới tính

1

QCVN 109:2017/BTTTT

Bộ TTTT

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

7

Mã nhóm máu

5

Tổng hợp

Tổng hợp

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

8

Mã quốc gia, quốc tịch

2

TCVN 7217-1:2007 (ISO 3166-1:2006)

Tổng hợp

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

9

Mã tình trạng hôn nhân

1

QCVN 109:2017/BTTTT

Bộ TTTT

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

10

Giáo dục, đào tạo Việt Nam

 

QĐ 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017

 

Bộ GDĐT

 

10.1

Giáo dục, đào tạo Việt Nam Cấp 1

1

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

10.2

Giáo dục, đào tạo Việt Nam Cấp 2

2

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

10.3

Giáo dục, đào tạo Việt Nam Cấp 3

4

 

 

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

11

Giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

7

QĐ 24/2017/TT-BGDĐT

Bộ GDĐT

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

12

Giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

7

QĐ 25/2017/TT-BGDĐT

Bộ GDĐT

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

13

Mã chức danh trong các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam

2

Tổng hợp

Tổng hợp

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

14

Mã các hệ số lương

4

NĐ 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

Tổng hợp

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

15

Mã mức lương tối thiểu vùng

1

NĐ 204/2004/NĐ-CP

Tổng hợp

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

16

Mã thi đua khen thưởng

6

NĐ 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Tổng hợp

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

17

Mã loại văn bản theo quy định pháp luật

1

QCVN 102:2016/BTTTT

Bộ NV

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

18

Mã tên các loại văn bản quy phạm pháp luật

1

Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015

Tổng hợp

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

19

Mã tên các loại văn bản hành chính

2

TT 01/2011/TT-BNV

Bộ NV

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

20

Mã quy định độ khẩn văn bản

1

TT 04/2013/TT-BNV

Bộ NV

1. File excel, tải về.

2. Tích hợp dữ liệu điện tử, tải về hướng dẫn ở cuối bài viết

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phục vụ tích hợp để lấy dữ liệu ở dạng điện tử (Phiên bản 1.1 tải về tại đây).

SDK phục vụ kết nối (tải về: .Net Phiên bản 1.1, .Java Phiên bản 1.1)

Trong quá trình sử dụng, mọi khó khăn, vướng mắc hoặc ý kiến góp ý xin vui lòng liên hệ theo đầu mối: Anh Lê Nhật - Phó Trưởng phòng Tích hợp hệ thống, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông; đ/c email: lenhat@mic.gov.vn; SĐT: 0914.868.696.

Xin trân trọng cảm ơn!

39327 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 208
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 208
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14121865