Cung cấp thông tin khảo sát tính liên thông, tích hợp dữ liệu của các cơ quan địa phương và Trung ương 

Để triển khai Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương, Cục Tin học hóa hiện đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cơ chế chính sách thực hiện việc tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ trên, Cục Tin học hóa trân trọng đề nghị Quý  Cơ quan cung cấp các thông tin theo Mẫu phiếu khảo sát (mẫu phiếu khảo sát được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa: www.aita.gov.vn).

Văn bản phúc đáp xin gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6/2016  (đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử: tqtuan@mic.gov.vntcnam@mic.gov.vn). 

Toàn bộ nội dung công văn số 288/THH-ĐTTC ngày 23/5/2016 của Cục Tin học hóa gửi Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tải về tại đây.

Toàn bộ nội dung Phiếu khảo sát về tính liên thông, tích hợp dữ liệu của các cơ quan địa phương và trung ương tải về tại đây

 

 

Trần Quốc Tuấn, Cục Tin học hóa

402 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 29
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 29
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409735