Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin (CV 209/THH-CSHTTT ngày 24 ngày 04 năm 2018)  

Cơ sở dữ liệu quốc gia đóng vai trò là nền tảng phát triển chính phủ điện tử qua việc cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu cơ bản; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia...

Cấu trúc dữ liệu phục vụ trao đổi và các tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối các hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia là điều kiện quan trọng để chia sẻ, khai thách và sử dụng chung thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Nhằm hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu quốc gia, ngày 24 tháng 4 năm 2018, Cục Tin học hóa đã ban hành văn bản số 209/THH-CSHTTT gửi Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin.

Để bảo đảm các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, Cục Tin học hóa đề nghị Quý đơn vị trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước tuân thủ và thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, để hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, đồng thời cung cấp một số công cụ hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn, Cục Tin học hóa đã xây dựng và đưa trang chuyên đề quy chuẩn QCVN 109:2017/BTTTT vào vận hành chính thức (địa chỉ truy cập http://qcvn109.gov.vn). Trong quá trình truy cập, sử dụng, đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý để trang chuyên đề được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện.

Toàn văn các văn bản Hướng dẫn tải về tại đây:

- Hướng dẫn QCVN 109:2017/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc thông điện dữ liệu công dân trao đổi với CSDL Quốc gia về dân cư (Thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (gọi tắt là Đề án 896), và Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 04 tháng 4 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (QCVN 109:2017/BTTTT));

- Hướng dẫn Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc góp ý, trao đổi, Quý đơn vị liên hệ: Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh, Trưởng phòng, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (Điện thoại: 0988.440.470; email: ntkhanha@mic.gov.vn).

Đinh Thị Thanh Vân

 

 

786 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 71
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 71
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11692912