Liên kết website

Mô hình tổng thể kết nối các hệ thống thông tin điển hình về hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp để kết nối với hạ tầng khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử trong đó Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp đã được triển khai và đi vào sử dụng từ năm 2010

Mô hình điển hình tích hợp các hệ thống thông tin sử dụng nền tảng ESB áp dụng cho chính quyền địa phương

Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, các địa phương đang xúc tiến xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

SỰ KIỆN NỔI BẬT