Liên kết website

Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý III/2017

Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện "Hàng quý, hàng năm có báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối quý, cuối năm".

Biểu mẫu Báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016

Thực hiện công tác quản lý về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, ngày 07/03/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Phiếu khảo sát nhu cầu xây dựng đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu Quốc gia”

Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia”, để có đầy đủ thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đáp ứng được việc đưa ra các đề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin và các Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), Cục Tin học hóa tổ chức thực hiện khảo sát thu thập số liệu thực tế phục vụ việc xây dựng Đề án.

Phiếu khảo sát nhu cầu xây dựng danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin là một trong những thành phần nền tảng của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và tăng cường khả năng chia sẻ, trao đổi thông tn giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

Phiếu điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2016

Triển khai Quyết định số 1121/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm điều tra, thu thập thông tin về hiện trạng ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp để làm cơ sở đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam,...

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục 83 Hệ thống thông tin toàn quốc

Nhằm tháo gỡ một số hạn chế, khó khăn thời gian qua trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương đối với việc các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin chuyên ngành, ngày 30/12/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định việc triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện Biểu mẫu Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện CT15/CT-TTg.

Tài liệu chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 28/02/2012)

Tài liệu họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Điều 25 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, để triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, ngày 17/8/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2634/BTTTT-THH hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 2633/BTTTT-THH hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn quốc triển khai công tác xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

Để thúc đẩy triển khai xây dựng đồng bộ Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 1.0).....

Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP

Ngày 20/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 3386/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014

Ngày 04/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1943/BTTTT-CNTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014

Ngày 04/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1959/BTTTT-ƯDCNTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;...

SỰ KIỆN NỔI BẬT