Liên kết website

 
Các phòng Các phòng

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng
12/08/2015

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Tin học hóa thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật liên quan đến các hoạt động triển khai thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
07/01/2016

Phòng Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến giao dịch điện tử, phần mềm mã nguồn mở và các hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế
07/01/2016

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức, tổng hợp, quản lý hoạt động thông tin và tư liệu về ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Hệ thống thông tin
07/01/2016

Phòng Hệ thống thông tin là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến thông tin, xây dựng kiến trúc, mô hình hệ thống thông tin, kiến trúc chính phủ điện tử và xây dựng, duy trì quản lý khung tương hợp chính phủ điện tử Việt Nam.

Phòng Cở sở hạ tầng thông tin
25/09/2012

Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin.

Phòng Đầu tư-Tài chính
07/01/2016

Phòng Đầu tư - Tài chính là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý về đầu tư, tài chính được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phân cấp, ủy quyền.

Phòng Kế hoạch
07/01/2016

Phòng Kế hoạch là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Văn phòng
07/01/2016

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp - lễ tân, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn thư-lưu trữ, quản trị, tài chính-kế toán Cục, hoạt động khoa học, công tác thanh tra của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

SỰ KIỆN NỔI BẬT