Liên kết website

LÃNH ĐẠO CỤC TIN HỌC HÓA

                                   
                           

* Cục trưởng: TS. Nguyễn Thành Phúc

- Điện thoại: 04.3537 8201 (máy lẻ. 408)       

- Fax: 04.3537 8208

- E-mail: ntphuc@mic.gov.vn

 * Phó Cục trưởng: ThS. Phạm Văn Hải

- Điện thoại: 04.3537 8201 (máy lẻ. 306)      

- Fax: 04.3537 8208

- E-mail: pvhai@mic.gov.vn

 

* Phó Cục trưởng: ThS. Nguyễn Phú Tiến

- Điện thoại: 04.3537 8201

- Fax: 04.3537 8208

- E-mail: nptien@mic.gov.vn

 

          

* Phó Cục Trưởng: ThS. Nguyễn Hữu Hạnh

- Điện thoại: 04.3537 8201

- Fax: 04.3537 8208

- E-mail: nhhanh@mic.gov.vn

 

 SỰ KIỆN NỔI BẬT