Liên kết website

Thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định về việc triển khai các HTTT quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Để Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (Thông tư số 25) được thực thi hiệu quả, trong thời gian qua BộThông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các Bộ, ngành đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo cung cấp thông tin về danh mục các hệ thống thông tin (HTTT) thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Trên cơ sở đó, đã rà soát, tổng hợp, gửi các Bộ, ngành, địa phương và công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT.

Hòa Bình: Ban hành Bộ tiêu chí và Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2016

Ngày 03/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Bộ tiêu chí và Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2016 theo Quyết định số 2832/QĐ-UBND.

Quảng Ngãi: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Mặt khác, căn cứ vào hiện trạng phát triển CNTT trên toàn tỉnh, ngày 25/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động 57)

Bến Tre: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kiết quả nhất định. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành trong các cơ quan nhà nước, cũng như cung cấp các dịch vụ công phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Quy chế cung cấp thông tin và sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động

Ngày 30/09/2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chế cung cấp thông tin và sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Bộ theo Quyết định số 3686/QĐ-BGTVT. Theo đó, quy chế này quy định về nội dung công khai nội bộ, đại chúng; quy trình, trách nhiệm của cơ quan,đơn vị trong việc cung cấp thông tin và sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch trong hoạt động của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi chung là phần mềm tPublic).

Đắk Nông: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Trong năm 2016, một trong những khó khăn lớn nhất của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hạ tầng kỹ thuật nhìn chung đã xuống cấp, cũ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Quảng Trị: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Trong năm 2016, theo đánh giá chung thì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan nhà nước.

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

Ngân hàng Nhà nước: Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Theo đánh giá chung, trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm nền tảng cho việc hiện đại hóa các hoạt động ngân hàng.

Vĩnh Long: Sớm xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh và thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao

Đó là một trong những giải pháp chính nhằm khắc phục một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 trên toàn tỉnh Vĩnh Long.

Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình

Đoàn Kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông do Ông Phạm Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa làm Trưởng Đoàn và các thành viên là Trưởng, phó phòng các đơn vị liên quan. Làm việc với Đoàn Kiểm tra tại các buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình, đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng và các cán bộ có liên quan.

Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thành lập theo Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 18/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thành viên Ban Điều hành là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tỉnh Bình Định xây dựng định hướng ứng dụng công nghệ thông tin đến 2020

Thực hiện quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 và thực hiện Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016-2020

Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2016, ngày 07/9/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông thông đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT tại tỉnh Ninh Bình.

Bình Phước: Giới thiệu kết quả tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã công bố Báo cáo kết quả tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Thừa Thiên Huế: Tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có của các đơn vị để thực sự tạo nên môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Đồng thời phát huy được hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng, phục vụ người dân và các tổ chức tốt hơn; thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã Ban hành Chỉ thị về việc Tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

An Giang: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND. Bản Quy chế gồm 5 Chương, 19 Điều quy đinh rõ phạm vi, đối tượng áp dụng; các nguyên tắc, quy trình quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số; trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng chữ ký số. Theo đó, Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nghị định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài và chấp nhận chứng thư số nước ngoài

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 3866/VPCP-KGVX ngày 30/05/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các nội dung về công nhận chứng thư số, chữ ký số nước ngoài...

Bkav miễn phí phần mềm khai hải quan tích hợp chữ ký số

Ngày 21/10/2013, Công ty An ninh mạng Bkav công bố phát triển thành công phần mềm hải quan điện tử eHaiQuan tích hợp Chữ ký số. Phần mềm được cung cấp miễn phí tại website eHaiQuan.vn.

Hơn 40.000 doanh nghiệp phải dùng chữ ký số trước 1/11

Mới có khoảng 1.530 chứng thư số được các doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan. Theo quy định bắt buộc dùng chữ ký số khi làm thủ tục hải quan điện tử, từ 1/11/2013, hơn 40.000 doanh nghiệp phải "kết thân" với chữ ký số.

SỰ KIỆN NỔI BẬT