Liên kết website

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Tin học hóa thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật liên quan đến các hoạt động triển khai thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

Phòng Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến giao dịch điện tử, phần mềm mã nguồn mở và các hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức, tổng hợp, quản lý hoạt động thông tin và tư liệu về ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Hệ thống thông tin

Phòng Hệ thống thông tin là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến thông tin, xây dựng kiến trúc, mô hình hệ thống thông tin, kiến trúc chính phủ điện tử và xây dựng, duy trì quản lý khung tương hợp chính phủ điện tử Việt Nam.

Phòng Cở sở hạ tầng thông tin

Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin.

Ban Quản lý kết quả Đề án 112

Ban Quản lý kết quả Đề án 112 là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông. Ban Quản lý kết quả Đề án 112 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông(nay là Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông).Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Trung tâm Chính phủ điện tử

Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin(nay là Cục Tin học hóa) có chức năng giúp Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa) thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

SỰ KIỆN NỔI BẬT