Phòng Cở sở hạ tầng thông tin

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau

Văn phòng

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Văn Phòng Cục Tin học hóa có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau

Phòng Kế hoạch

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Kế hoạch có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Hệ thống thông tin

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Hệ thống thông tin có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Đầu tư-Tài chính

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Đầu tư - Tài chính có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 63
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10114300