Bộ Xây dựng: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm 2017 

Ngày 26/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1351/2016/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017.

Theo đó, mục tiêu thực hiện triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2017 của Bộ Xây dựng là ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ đạt 100% các văn bản chính thức trong khối cơ quan Bộ được thực hiện trên môi trường mạng; 80% các văn bản chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử và 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử trong công việc; đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp phấn đấu đạt 100% thông tin chỉ đạo điều hành (trừ văn bản mật) được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; hoành thành các dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành mục tiêu chính là xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng một số hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; đảm bảo kỹ thuật và công nghệ về hạ tầng công nghệ thông tin khi kết nối hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng vào mạng Quốc gia theo mô hình thống nhất.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Xây dựng đưa ra những nội dung thực hiện trọng tâm chính trong năm 2017 là:

- Hoàn thiện và Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp, dịch chuyển Trung tâm tích hợp dữ liệu; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ; xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ cấp Bộ);

- Ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành (xây dựng Hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành xây dựng; xây dựng hệ thống thông tin công khai quy hoạch đô thị toàn quốc; xây dựng Hệ thống thông tin quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị ngành xây dựng; xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản);

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (xây dựng Hệ thống thông tin cấp phép xây dựng; xây dựng Hệ thống thông tin cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xay dựng tại Việt Nam).

Ngoài ra, Bộ Xây dựng có những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính để hoàn thành mục tiêu năm 2017 như tập trung đào tạo nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ; xây dựng các chính sách đãi ngộ và tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút các chuyên gia về công nghệ thông tin có trình đạo chuyên môn cao; từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức trong từng đơn vị; xây dựng và ban hành các quy định hoặc quy chế khai thác, vận hành các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin nghiên cứu, tìm hiểu mô hình triển khai các hệ thống thông tin từ trung ương đến địa phương trong việc xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin ngành xây dựng. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Đinh Thị Thanh Vân

1816 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 22
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 22
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10409735