Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 

Để đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ngày 30/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Để đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ngày 30/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra bốn mục tiêu tổng quát, như sau:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của Bộ;

3. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Công nghệ thông tin tại Bộ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

4. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong Bộ, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các đơn vị; Tích hợp, kết nối với các cơ quan khác.

Để thực hiện các mục tiêu tổng quát nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cụ thể các mục tiêu như sau:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan: 100% đơn vị ứng dụng Hệ thống Quản lý thông tin tổng hợp; 100% đơn vị ứng dụng điều hành qua mạng trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; 100% thủ trưởng các đơn vị sử dụng chữ ký số; 100% đơn vị ứng dụng Hệ thống thư điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác: Kế toán; Quản lý tiền lương, Quản lý tài sản, …; 100% các chủ đầu tư thuộc Bộ ứng dụng Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước trong công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và báo cáo Kế hoạch đầu tư công; 100% các đơn vị liên quan trong công tác tổng hợp kế hoạch đầu tư công ứng dụng Hệ thống thông tin về đầu tư công.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các trang tin điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài: đạt 10% tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng cho Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh: đạt 50% trên cả nước cấp đăng ký kinh doanh qua mạng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu triển khai trên phạm vi toàn quốc.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cơ quan nhà nước: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập, giao, tổng hợp kế hoạch đầu tư công: 100% các Bộ, ngành và địa phương; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát đầu tư: thực hiện 100% qua mạng báo cáo giám sát của Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghiên cứu, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin quy hoạch.

4. Hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn mạng.

5. Môi trường chính sách: Bổ sung, hoàn thiện các chính sách, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra các nội dung chính để thực hiện kế hoạch năm 2018:

1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Duy trì hoạt động ổn định và nâng cấp hạ tầng Hệ thống mạng nội bộ, Trung tâm dữ liệu; Duy trì hoạt động ổn định và nâng cấp hạ tầng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Tăng cường và nâng cao năng lực của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và các hoạt động liên quan nhằm phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ: Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các Hệ thống Quản lý thông tin tổng thể, Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ tích hợp với hệ thống của Chính phủ, …; Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử với toàn bộ các văn bản trong nội bộ Bộ trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; Thực hiện kịp thời việc gửi, nhận văn bản điện tử của Bộ trên trục liên thông văn bản quốc gia và phân về các đơn vị thuộc Bộ.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tiếp tục cung cấp thông tin chính thống của Bộ trên Cổng thông tin điện tử; Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu; Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hợp tác xã.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cơ quan nhà nước: Tiếp tục hoàn thiện, triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đầu tư công trên toàn quốc; Nghiên cứu tiến tới xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quy hoạch thống nhất trên phạm vi toàn quốc để giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương trong việc cập nhật, khai thác, cung cấp và quản lý thông tin về quy hoạch.

5. Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành, quản trị sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ; Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn, an ninh thông tin đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong ngành; Tuyên truyền và tổ chức các khóa đào tạo nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người sử dụng.

Cùng với các nội dung để triển khai kế hoạch năm 2018, bên cạnh đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch:

1. Giải pháp về môi trường chính sách: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành kế hoạch và đầu tư; Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ; Xây dựng quy chế, quy định gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng quy trình tiếp nhận, phân văn bản và xử lý văn bản điện tử trong Bộ.

2. Giải pháp về tài chính: Đảm bảo đầy đủ nguồn vốn đối với các dự án đã được phê duyệt; Kết hợp giữa đi thuê, đầu tư tự thực hiện; Sử dụng các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và nguồn thu hợp pháp khác.

3. Giải pháp về gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính: Rà soát, đơn giản hóa, xóa bỏ các thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trong bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

4. Giải pháp về bảo đảm an toàn thông tin: Triển khai các giải pháp bảo mật mạng máy tính, Trung tâm dữ liệu; Hằng quý rà soát, đánh giá tổng thể an toàn, an ninh thông tin; Giám sát hoạt động cũng như an toàn, an ninh hệ thống hằng ngày; Thực hiện đầy đủ quy định liên quan đến ứng cứu sự cố.

5. Giải pháp về tổ chức, đào tạo: Kiện toàn bộ máy của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; Tổ chức đào tạo nội bộ và đào tạo qua triển khai thực hiện các công việc cụ thể.

Trần Thị Duyên

955 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 75
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 75
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11698557