Bình Định: Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến  

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định...

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định.

Những nội dung không được quy định tại Quy chế này  thì thực hiện theo Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quy chế đã đưa ra các nguyên tắc và yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm:

- Toàn bộ thông tin của bộ thủ tục hành chính hiện hành, áp dụng trong toàn tỉnh phải được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời lên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Các cơ quan phải tuân thủ quy trình, tiến độ, thời gian thụ lý và trả kết quả đúng theo phân kỳ thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính có hồ sơ nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo tính ổn định, an toàn, hiệu lực, hiệu quả và giá trị pháp lý.

- Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến phải tích hợp, kết nối với hệ thống các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Bộ, ngành đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quy chế cũng quy định đối với những vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến được quy định trong quy chế như: Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử; Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu; Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Tạo ra thông điệp nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác.

Bên cạnh đó, Quy chế đã đặt ra các quy định cụ thể trong quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh:

1.Về cung cấp, sử dụng, tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công trực tuyến:

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cung cấp danh mục các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện trên hệ thống, nêu rõ mức độ của từng dịch vụ và có hướng dẫn sử dụng chi tiết và phải sử dụng những thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống.

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến truy cập vào địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn để tìm hiểu thông tin hướng dẫn và sử dụng dịch vụ.

- Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của cá nhân, tổ chức: Đối với mức độ 3 hồ sơ trực tuyến gồm: mẫu đơn, tờ khai điền đầy đủ dưới dạng mẫu điện tử (e – Form), giấy tờ kèm theo được chụp hoặc scan từ bản chính gửi trực tiếp bằng tài khoản đã đăng ký, thanh toán phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đối với hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thì hồ sơ thực hiện như mức độ 3 nhưng phải sử dụng chữ ký số, thanh toán phí, lệ phí (nếu có) thực hiện qua môi trường mạng.

- Quy trình giải quyết hồ sơ tại bộ phận chuyên môn: Bộ phận chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra nội dung hồ sơ do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý trình lãnh đạo xem xét, giải quyết.

- Thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ và hình thức trả kết quả đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ không được vượt quá thời gian quy định của thủ tục hành chính đã được quy định tại các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; khuyến khích các cơ quan thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện sơ với quay định; đảm bảo thời gian trả kết quả đúng với quy định đã niêm yết công khai.

Hình thức trả kết quả: Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 việc trả kết quả cho người sử dụng có thể thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. Kết quả dưới dạng điện tử của dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý như đối với kết quả truyền thống theo quy định về kết quả điện tử của cơ quan chuyên ngành. Việc trả kết quả trực tuyến được thực hiện theo sự thống nhất của người sử dụng và cơ quan cung cấp dịch vụ qua một hoặc nhiều hình thức (thông báo trên Cổng thông tin điện tử có dịch vụ công trực tuyến; gửi qua chức năng trả kết quả của dịch vụ công trực tuyến; gửi qua thư điện tử của người sử dụng. Khuyến khích gửi kết quả qua các kênh giao tiếp điện tử khác như tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng).

2. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị

- Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính công khai địa chỉ trụ sở làm việc, hộp thư điện tử, số điện thoại trên hệ thống để tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến – hệ thống một cửa điện tử liên thông.

- Tổ chức, cá nhân gửi có quyền gửi phản ánh, kiến nghị qua các hình thức như: thông qua hộp thư điện tử, số điện thoại trên hệ thống, chuyên mục “Hỏi đáp” trên hệ thống, gửi trực tiếp bằng văn bản.

- Xử lý phản ánh, kiến nghị: đối với phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân.

3. Quản lý và vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến

Tại Quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh như sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, vận hành hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; Đảm bảo hạ tầng, hướng dẫn, kểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Chủ trì và phối hợp với các cơ quan tổng hợp thông tin phản hổi từ các tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến… Khi Cổng dịch vụ công trực tuyến xảy ra sự cố, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời khắc phục trong phạm vi thẩm quyền và khả năng của mình; Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch đảm bảo cơ sở hạ tầng, các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan. Kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả các hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng quý và năm với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo quy định. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

- Các cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Bảo đảm hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Quản lý và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân; Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên kết, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4 của cơ quan trên Cổng dịch vụ công trực tuyến...

- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Tuân thủ quy định về sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 trở lên phải thực hiện việc đăng ký tài khoản sử dụng; đăng nhập vào hệ thống để theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai…

- Sở Tài chính: Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kinh phí bảo trì, vận hành và nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc kiểm tra, hướng dẫn và vận hành hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy chế; Cam kết trả kết quả trong vòng 24 giờ trong phạm vi tỉnh Bình Định.

Trần Thị Duyên

23938 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 97
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 97
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13317158