Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2008-2009 

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Công nghệ thông tin. Cùng với Luật Giao dịch điện tử được ban hành năm 2005, Luật Công nghệ thông tin đã tạo nền tảng cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các mặt hoạt động của đời sống xã hội.

Nhằm đưa ra bức tranh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin đã xây dựng Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2008-2009.

Báo cáo tập trung phân tích hiện trạng về chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT, tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó báo cáo cũng đưa ra bức tranh sơ bộ về tình ứng dụng CNTT trong cộng đồng và hoạt động của các doanh nghiệp.

313 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10344348