Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tỉnh Điện Biên 

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-BCĐCCHC ngày 26/4/2019 của Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ...

Ngày 04/10/2019 đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Điện Biên. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo về tình hình, kết quả cải cách hành chính năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp và căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại huyện Điện Biên, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa – Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã kết luận:

Về kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên:

- Từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2019 tỉnh Điện Biên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn một cách toàn diện; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2019 tỉnh đã quan tâm, tổ chức 05 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các sở, ngành, huyện. Công tác theo dõi, kiểm tra và tuyên truyền được tăng cường và đạt kết quả tốt.

- Công tác cải cách thể chế đã được quan tâm triển khai. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp, chính sách; ban hành quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ và tháo gỡ các rào cản về thể chế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định đối với các văn bản hết hiệu lực, trái pháp luật.

- Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đánh giá và đề xuất phương án đơn giản hóa. Năm 2019 đã công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thông tin liên quan của 514 thủ tục hành chính và bãi bỏ thông tin của 160 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn Tỉnh; đồng thời đã kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính.

- Đã triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Kết quả đã giảm 01 đầu mối tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giảm 15 đầu mối đơn vị sự nghiệp, giảm 56 đầu mối cấp phòng. Qua đó giảm 24 lãnh đạo, quản lý, giảm 127 biên chế sự nghiệp. Tỉnh Điện Biên đã hoàn thành đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố theo hướng tăng quy mô số hộ, số nhân khẩu phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; sau sắp xếp đã cắt giảm 373 thôn, bản, tổ dân phố.

- Tỉnh đã tuyển dụng 40 công chức hành chính và 574 viên chức cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2019. Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã được cải thiện: Tỉnh Điện Biên đã rà soát giảm 113 người so với năm 2018; đến nay 100% công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; 86.9% cán bộ chuyên trách đạt chuẩn.

- Công tác xây dựng chính quyền điện tử đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đã triển khai gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại 100% các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện; đã triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tại 14 điểm cầu, kết nối thông suốt từ Chính phủ đến ủy ban nhân dân cấp huyện và một số xã trên địa bàn tỉnh. Đã xây dựng và vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến để cung cấp thông tin thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

- Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên những năm gần đây đạt ở mức khá: Năm 2017 xếp thứ 24/63, năm 2018 xếp thứ 28/63 địa phương trên cả nước.

Bên cạnh các kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được, Ban chỉ đạo đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như:

- Một số chỉ tiêu nhiệm vụ, trong kế hoạch cải cách hành chính năm của Tỉnh đặt ra còn mang tính hình thức, chung chung, khó đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức tại một số cơ quan, đơn vị còn trễ hẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn chưa được công khai, cập nhật kịp thời. Tại thời điểm kiểm tra, một số thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh vẫn còn dẫn chiếu đến các mẫu đơn, tờ khai và quy định đã hết hiệu lực thi hành.

- Về cải cách tài chính công: Năm 2018 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư còn đạt tỷ lệ thấp; chậm hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm toán về tài chính – ngân sách (năm 2018 chỉ đạt 94%).

- Hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, chưa trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

- Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt hiệu quả cao.

Về các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, giao Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổng hợp để chuyển các bộ, ngành liên quan trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên theo quy định.

Trên cơ sở các kế quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị Lãnh đạo tỉnh Điện Biên chỉ đạo tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bám sát và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo kế hoạch năm 2019 của tỉnh và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

2. Nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

3. Chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên rà soát kịp thời công khai, cập nhật các thành phần hồ sơ, quy định thủ tục hành chính Bộ phận Một cửa các cấp, trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa và gắn kết chặt chẽ với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bố trí đúng công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Triển khai việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

6. Tổ chức triển khai xây dựng Chính quyền điện tử phải gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Triển khai có hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử theo quy định; rà soát lại việc tổ chức dịch vụ công trực tuyến hiện nay kết hợp với việc rà soát thủ tục hành chính, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả, tiết kiệm.

7. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Trần Thị Duyên

30476 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 188
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 188
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14122167