Bắc Kạn ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn 

Ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn...

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn có chức năng, nhiệm vụ:

- Tích hợp thông tin và báo điện tử, truyền thông đa phương tiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trên internet, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Ủy ban dân nhân tỉnh quản lý trực tiếp, toàn diện.

- Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh trên internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Internet với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và các tổ chức, cơ quan liên quan.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh có địa chỉ truy cập trên Internet là http://www.backan.gov.vn.

Theo đó, Quy chế cũng quy định thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử, như sau:

1. Hình thức thể hiện, thông tin chủ yếu

- Nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh được trình bày dưới dạng: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa.

- Ngôn ngữ chính thức dùng để trao đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử là tiếng Việt và tiếng Anh.

- Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2. Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp tiêu chuẩn

- Thống nhất sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng đặt ra các nguyên tắc, quy trình cung cấp, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh:

1. Nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận thông tin:

- Phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet;

- Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin …

2. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh:

- Mọi thông tin dữ liệu do các cơ quan, đơn vị gửi về Trung tâm Công báo – Tin học để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh được thực hiện theo các hình thức: Bằng văn bản, trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp.

3. Thời hạn cung cấp, xử lý, liên kết và lưu trữ thông tin

- Thời hạn cung cấp, xử lý thông tin: Bảo đảm cập nhật thường xuyên; Đối với mỗi loại văn bản có quy định thời gian riêng.

- Liên kết, tích hợp thông tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm liên kết, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, để bảo đảm tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức liên kết, tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến với Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Lưu trữ thông tin: Các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý Cổng thông tin điện tử có trách nhiệm bảo đảm việc lưu trữ thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định của Nhà nước về lưu trữ.

Đồng thời cũng quy định việc đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu như sau:

- Đảm bảo khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức cơ sở dữ liệu.

- Xác thực và mã hóa dữ liệu: có cơ chế xác thực, cho phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập vào các thông tin; Cơ chế xác thực, mã hóa thông tin, dữ liệu tuân thủ theo các tiêu chuẩn về an toàn thông tin được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Sao lưu dữ liệu: Định kỳ thực hiện việc sao lưu dữ liệu (tối thiểu 1 lần/tuần); Dữ liệu tối thiểu cần được sao lưu: dữ liệu cấu hình hệ thống (quản lý người sử dụng; cấu hình thiết lập kênh thông tin); cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung và các dữ liệu liên quan khác.

Quy chế cũng quy định đối với những hành vi bị cấm khi tham gia cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh:

- Lợi dụng Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm mục đích: Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; Đưa các thông tin xuyên tạc, mua bán hàng hóa; Lợi dụng để quảng bá, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm; Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ và thông tin điện tử trên Internet; Đánh cắp và sử dụng trái phép tài khoản, mật khẩu, khóa mật mã, thông tin, dữ liệu riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

Tại Quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh như sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: đảm bảo các điều kiện hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh; Giúp Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh quản trị nội dung và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ nội dung thông tin cung cấp trên Trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chế này đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: tổ chức thực hiện theo quy định tại Quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách, tiếp nhận, xử lý thông tin theo đúng quy định tại Quy chế; Các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử: Được cung cấp, khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh và các thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Trung tâm Công báo – Tin học: Là đầu mối tổ chức thu thập, biên tập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin và dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Tổ chức tiếp nhận các thông tin dữ liệu cho các đơn vị; Trình Ban Biên tập phê duyệt nội dung; Quản trị nội dung, biên tập, xử lý và cập nhật thông tin.

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật; Xây dựng giải pháp, thiết lập hệ thống bảo mật và an toàn thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Trần Thị Duyên

 

 

 

1336 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11454030