Bắc Kạn: ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2019 

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử năm 2019 với mục đích:

- Thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 1.0 đã được cập nhật, bổ sung. Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin gắn liền với hoạt động cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử cấp tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Với các mục tiêu trên, kế hoạch đã đặt ra các nhiệm vụ cần thực hiện:

1. Xây dựng và giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích;

2. Xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn 2.0;

3. Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng dung (LGSP) cấp tỉnh, kết nốivới nền tảng dùng chung của Chính phủ (NGSP);

4. Xây dựng phần mềm điều hành nội bộ (ISO điện tử);

5. Triển khai Phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động 68;

6. Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

7. Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc;

8. Thuê dịch vụ đánh giá và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin quan trọng (Cổng thông tin điện tử);

9. Thuê dịch vụ Wifi công cộng;

10. Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu dùng chung;

11. Phần mềm tổng hợp, đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp;

12. Thuê dịch vụ phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công mức độ cao;

13. Đánh giá việc đảm bảo An toàn thông tin theo cấp độ;

14. Xây dựng phần mềm đánh giá chính quyền điện tử 3 cấp: tỉnh, huyện, xã;

15. Yêu cầu bắt buộc người đứng đầu các cơ quan nhà nước các cấp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, sử dụng chữ ký số chuyên dùng, một cửa điện tử, tham gia trực tiếp chỉ đạo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị;

16. Tiếp tục triển khai cung cấp chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị và các cá nhân đến cấp xã, các trường học, trạm y tế cấp xã;

17. Xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn;

18. Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành và quyết toán ngân sách theo Luật ngân sách năm 2015;

19. Xây dựng phần mềm Quản lý hồ sơ người có công;

20. Triển khai sử dụng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử;

21. Phí duy trì triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện;

22. Phí duy trì phần mềm quản lý khám chữa bệnh tuyến xã;

23. Xây dựng, nâng cấp hoàn thiện mạng LAN của các cơ quan trên địa bản tỉnh đảm bảo an toàn thông tin;

24. Xây dựng phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn;

25. Duy trì thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0 theo quy định hiện hành;

26. Cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lên cổng thông tin về thủ tục hành chính quốc gia;

27. Tham mưu việc rà soát, bỏ hoặc bổ sung vào danh mục các thủ tục hành chính được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích của các đơn vị trên địa bàn tỉnh;

28. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức;

29. Tuyên truyền phổ biến đến người dân về các ứng dụng “một cửa điện tử”, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích các trang/cổng thông tin điện tử để nâng cao hiệu suất khai thác, sử dụng;

30. Xây dựng chuyên trang thông tin công tác quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn;

31. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Kạn;

32. Đào tạo, tuyên truyền về Thương mại điện tử;

33. Tích hợp phần mềm MCĐT với Zalo;

34. Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương theo Nghị định 149/2016NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đề ra hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, như sau:

- Họp Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh: tháng 4, tháng 10 năm 2019;

- Phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (các đơn vị không có thành viên trong Ban chỉ đạo): tháng 5 năm 2019;

- Đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn năm 2018: tháng 12 năm 2019;

- Đánh giá Chính quyền điện tử 3 cấp năm 2019: tháng 12 năm 2019;

- Tham gia các hội thảo, hội nghị của Ban chỉ đạo quốc gia và các Hội nghị liên quan: theo kế hoạch của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh được Ban Chỉ đạo giao thực hiện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo, tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn và triển khai các nội dung được phân công. Tham mưu triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyên, thành phố, tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch. Hướng dẫn việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin để triển khai kế hoạch.

- Tổ chức, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo kết luận của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tại các hội nghị thường xuyên và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

Trần Thị Duyên

7374 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12746362