Liên kết website

Nội dung tìm
Tìm theo
10 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 896/QĐ-BTTTT 28/05/2012 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020
2 1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
3 993/QĐ-BTTTT 01/07/2011 Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
4 521/QĐ-BTTTT 15/04/2011 Về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”
5 19/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Quyết định Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
6 20/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Quyết định Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
7 506/QĐ-BTTTT 31/03/2008 Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Điều hành Triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
8 08/2007/QĐ-BTTTT 24/12/2007 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
9 20/2007/QĐ-BBCVT 19/06/2007 Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số
10 08/2005/QĐ-BBCVT 25/04/2005 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT