Liên kết website

Nội dung tìm
Tìm theo
12 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 03/2016/TT-BTTTT 01/02/2016 Thông tư Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phán ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
2 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
3 42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân
4 08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản
5 59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
6 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
7 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
8 02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Khiếu nại
9 03/2011/QH13 11/11/2011 Luật Tố cáo
10 2701/KH-BTTTT 27/08/2009 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
11 1228/QĐ-BTTTT 18/08/2008 Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông
12 158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức