Liên kết website

Nội dung tìm
Tìm theo
37 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
2 11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
3 6/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
4 06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
5 25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
6 20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
7 17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Thông tư Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
8 22/2013/TT-BTTTT 23/12/2013 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
9 06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
10 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 26/12/2012 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015
11 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
12 27/2011/TT-BTTTT 04/10/2011 Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam
13 24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Thông tư quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
14 23/2011/TT-BTTTT 11/08/2011 Thông tư quy định v/v quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
15 19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
16 08/2011/TT-BTTTT 31/03/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
17 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Thông tư Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
18 06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
19 01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
20 03/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Trang 1 trên tổng số 2 1 2