Bến Tre: ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/11/2017, tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, Quy chế ban hành được áp dụng đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 68
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 68
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10344190