Ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thiếu kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT, khó khăn trong việc xây dựng các CSDL chuyên ngành

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BĐHƯDCNTT ngày 02/04/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành), để chuẩn bị cho Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 25/5/2018, Cục Tin học hóa đã phối hợp với Trung tâm CNTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế hoạt động ứng dụng CNTT tại Tổng cục Thể dục thể thao và Cục Nghệ thuật biểu diễn...

Bộ Thông tin và Truyền thông: Kiểm tra ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Y tế

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) năm 2018, trong thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đoàn Kiểm tra của Ban Điều hành do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Ban Điều hành làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng dụng CNTT xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Y tế.

Kon Tum: ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 19/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018

Ngày 30/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND nhằm giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Để đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ngày 30/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 128
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 128
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10569211