Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Trong các năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách chỉ đạo như: Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2020; Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020;...

Na Uy: Sáng kiến Trang thông tin cá nhân (Mypage)

Cổng thông tin điện tử www.norge.no đã được đưa vào hoạt động từ ngày 24 tháng 1 năm 2000 như một phần sáng kiến của Chính phủ Na Uy trong hợp tác với Hiệp hội về Thẩm quyền địa phương và khu vực (KS). Cổng thông tin được thiết kế để cung cấp cho công dân và nhân viên khu vực công có cái nhìn toàn diện về hành chính công ở Na Uy...

Đài Loan: Hệ thống trao đổi văn bản điện tử liên cơ quan (e-Doc)

Với những thành quả xây dựng hệ thống thông tin nội bộ trong các cơ quan Chính phủ ở các cấp vào đầu năm 1990, chính quyền trung ương Đài Loan nhận thấy nhu cầu trao đổi thông tin văn bản điện tử giữa các cơ quan Chính phủ là rất lớn. Nếu việc này được thực hiện thì chắc chắn sẽ giúp giảm chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả và chất lượng trao đổi văn bản hành chính...

Kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử: Phát huy hiệu quả nhân lực CNTT, khắc phục khó khăn hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Căn cứ nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam tại các văn bản như: Nghị định số 64/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;...

Một số quy định pháp lý của hồ sơ, tài liệu điện tử trong giao dịch dịch vụ công trực tuyến

Trong những năm qua, Chính phủ đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp qua việc cung cấp các dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các văn bản chỉ đạo được ban hành như: Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử với mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn;...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 94
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 94
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10043677