Quy định kỹ thuật ràng buộc SOAP đơn giản WS-I phiên bản 1.0 (WS-I Simple SOAP Binding Profile version 1.0)

Tổ chức Liên thông Dịch vụ Web (Web Services Interoperability, viết tắt là WS-I) là một tổ chức được tạo ra để thúc đẩy khả năng liên thông dịch vụ Web trên các nền tảng, hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình...

Tiêu chuẩn Đặc tả Web Service Dynamic Discovery 1.1 (WS-Discovery version 1.1)

Đặc tả này định nghĩa một giao thức khám phá đa hướng để định vị các dịch vụ. Chế độ khám phá là một máy khách đang tìm kiếm một hoặc nhiều Dịch vụ đích ...

Tiêu chuẩn Nguyên tắc trợ năng nội dung web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.0)

Các chuyên gia công nghệ thông tin và mọi người thường tiếp cận các vấn đề liên quan đến truy cập và nội dung các trang web của họ theo một trong hai cách...

Tiêu chuẩn về Mô tả tài nguyên dữ liệu Web Ontology Language – OWL

Ngôn ngữ OWL (The Web Ontology Language) là một ngôn ngữ gần như XML dùng để mô tả các hệ cơ sở tri thức. OWL là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để xuất bản và chia sẻ dữ liệu trên Internet thông qua những mô hình dữ liệu gọi là “ontology”...

Tiêu chuẩn Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản phiên bản 5 (Hypertext Markup Language 5 - HTML 5)

Trong năm năm đầu tiên (1990-1995), Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (Hypertext Markup Language – HTML) đã trải qua một số phiên bản và một số phần mở rộng, chủ yếu được lưu trữ đầu tiên tại CERN (Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, viết tắt của Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), và sau đó tại IETF (Lực lượng chuyển trách về Kỹ thuật liên mạng, viết tắt của Internet Task Task Force)...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 100
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 100
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12725995